Functies

De hoofdman
Hij is de voorzitter van de vereniging. Hij wordt gekozen voor een termijn van vijf jaar en is herkiesbaar.

De koning
Driejaarlijks betwisten de gildebroeders tijdens een koningschieting, wie de nieuwe koning van de gilde zal worden. De schietboom of wip is 18 meter hoog, hierop plaatst men een kleine houten vogel.

De keizer
De koning die drie maal na elkaar zijn titel kan verlengen is keizer. Aangezien er slechts om de drie jaar een koningsschieting is, kan dit ten vroegste na negen jaar.

De dekens
Onze gilde heeft een eerste en een tweede deken. Zij blijven twee jaar in dienst, en elk jaar wordt er een nieuwe deken verkozen door al de gildeleden. Vroeger moesten zij de gelden van de gilde beheren.

De griffier
Dit is de secretaris van de vereniging die alle verslagen inschrijft in het gildeboek. Hij/zij houdt het ledenbestand bij, maakt de verslagen van het leven binnen de gilde op en legt deze aan de hoofdman voor.

De penningmeester
Hij zal zorgdragen voor de financiën van de vereniging. Legt tweemaal per jaar zijn/haar boekhouding voor aan het bestuur en maakt een globaal overzicht bekend aan de leden tijdens de algemene vergadering, éénmaal per jaar.

De oudermannen
Er zijn vier oudermannen in de gilde van Vlimmeren. Zij waken er over dat de oude gildetradities worden voortgezet.

De alferis
Dit is de oude benaming voor de vlagdrager.

De knaap
Dit was vroeger de boodschapper van de vereniging. Er was geen telefoon, dus alle berichten moesten mondeling aan al de leden worden overgebracht. Wat nog niet wil zeggen dat de knaap geen taken heeft, hij is de assistent van de koning en zal dan ook alle taken die de koning hem opdraagt op een behoorlijke manier volbrengen

De speelman
Op een harmonica brengt hij muziek voor de andere gildeleden, meer dan 100 verschillende oude volks- en gildedansen zijn bewaard gebleven.

De tamboer
Hij zal de trom roffelen om de aanwezigen ter orde te roepen, en bij feestelijkheden voorstappen in de stoet.

De vendelier
Bij feestelijkheden zal deze de vlag zwaaien als huldebetoon, een oude traditie.

De koningin
Zij is de echtgenote van de koning. Indien de koning geen echtgenote heeft dan word er een haan losgelaten op het terrein en de gildezuster die deze kan vangen bij de kop is dan de koningin.

De keizerin
Zij is de echtgenote van de keizer.

De gildemoeder
Een gilde mag een gildemoeder aanduiden om mede de belangen van de gildezusters te behartigen. De voorkeur gaat uit naar de oudste gildezuster, zij kan weigeren.

Geef een reactie