Oud Gildeboek

Ondanks de stichting in 1688 vinden wij in het oude register een eerste inschrijving in 1690. Het oude gildeboek is een goede bron om de historiek van de Vlimmerse Sint-Sebastiaansgilde samen te stellen. Afhankelijk van de griffier van dienst is het duidelijk en bevat het details die interessant zijn voor familiekundigen. Na 1840 werden alleen nog ledenlijsten ingeschreven, met de laatste in 1938.

Bewerkt door Jan Baptist Van Nyen

1690
Memorij den Gulde van Sebastiaen Adriaen den 1 dat den gheenen die den voghel sal afschieten ghehouden sal sijn aen den bruecke te hanghen den selfse deken van sijn fieringh geweerdeert op twee gulden oftte voor sal ghetuijgen desen somme sal hoeden ten minsten goede op de penne van 1 gulden gedaen.
Item dat de guldebroeders ghehouden sullen sijn de naerbuerighen dorpen als wechel der sande als Vlimmeren op hunne kermissen te leeveren op teene dat den absentten sonder wettgelijck beleth sal betaellen x stuyvers (10 stuyvers)
Item dat ider guldebroeder comende totten houwelijcken staedt sal schuldigh weesen de gulde te veroveroorden met eene halffs tonne biers of eene van dobbel.
Item assen iemant waere die om redenen de gulde wilde verlaetten sal hier naer volgenden 10 artikelen van onse caerte aen hoyden.
Item wanneer iemant van de gulddebroeders comt aflijviche te wesen dan sullen de erfghenaeme aen de gulde gheven een tonne bier.
Item dat iemanten sal moghen broodt oft bier te langhen aen vreemdelinghen ghelijck soldaetten ende bedelaer op penne van een tonne goet biers.
Item dat alferis cornet tamboer etc. Naer dees hier daeghen hunne wapene sullen ghehouden wesen te booghen ten huijse van den hooftman op penne van 3 gulden.
Item datter niemant ende gaederinghe daeren sal moghen blijven sitten naeden klockenslach van achtten niemanten sij met consent van den hooftman penne van 1 gulden
Eede voor gulde van Vlimmeren
Ick ende sweere dat ick als guldenbroeder aen sijne Hijlighe van St. Sebastiaen astte de Hertoghe van Brabant int hande aen den hooftman, koning ende dekens ende oudermans ghetrouwe ende ghedienstigh sal sijn tot ander gulden van de baette van de hooftgulde veerleent mitsgaendersz de punten articelen soo as oft icke daer bij gheweest selft ententwijck sal onderhouden ende as getenolijgen
Soo helpt mij godt en allen sijne sind heijlighen

1699-1700
Memorie van de rekeninghe van Jan Joostens deken van de gulde van jadoor 1698 soo weert bevonden bij rekening en daer van ghedaen op den 25 januarius 1700 dat hij aende gulde schuldich blijft de somme van 3-0-1/4 ende is voldaen van selve daeghe noch ghedaen de rekeninghe van Jan Dresselaers deken van Jadoor 1699 ende weert bevonden dat hij schuldich blijft die somme van -1 gulden 4 stuyvers 19 oort-
soo hebben wij dese ende eesgeeckent assom als conditie. J:B: Bolenen, Marten Fransen, Jan Joris, Cornels eelens, Jan Dresselaers deken.

1700
Item al noch conditie soo wie de voorsheenen gulde sal comen aen te nemen sullen moeten tappen -25- potten goedt bier sonder last tot gulde de welcke de bestedens sullen drincke

Midts desen van de gulde van Vlimmeren tot uytgeft en ghenoumde te hebben eene blijve van aest dit athout sal te efie metten tooft van dien tot mijnen last ghenomen en hebben den -25-januarius 1700 jaer oude hebbe selve ge oude.
Joostens
Meten wese 25 januarius 1700- Jan Joris

1702
Int alhier alnoch voor memorie alste weten is het vijten heeft van Meerten Janssen is gheft me ooyeert een halfs tonne bier die henderik Henderickx oock heeft betaelt oftte soo niet sal moetten betael die aene. Govaert Lambreghts

Memorie van de rekeninghe ghedaen bij Peeter Wuijts deken van de gulde gheweest van Vlimmeren ende afgegaen St. Sebastiaen 1702 ende woort aen ende Peeter wuijts schuldig bleeft aen de gulde de somme van twee gulden ende veerthien stuyvers die hij ten heden daghen heeft overghetelt aan Peeter Dresselaers die de selve sal aen de gulde sal moeten goet doen ende voor ontfanck overgheven – – doen van sijn rekeninghe – – dese 23 januarius 1702 – Jan Buijns

Rekeninghe ghedaen bij Henderik Henderick deken gheweest van de guld van Vlimmeren ende afghaendt Sebastiaen 1703 ende woort bevonden rekeninghe dat hij schuldigh bleft aen de gulde de somme van seven stuyvers 0 oort die hij ten selven daghe heeft overghetelt aen Peeter Dresselaers die sal moetten vantwoorden sullen doen van sijnde welcke van de gulde daum desen 23 januarius 1702 – Jan Buijns

1704
Item bouden staende dagh ghedaen de rekeninge van Jan van Brande deken afghegaen St. Sebastiaen 1704 ende weert behouden dat hij meer heeft ontfangen als uijtgeven de somme van vijfthien stuyvers die – – heeft als voors blijckt heeft overgetelt op minder sullen vant iegheene Peeter Dresselaers van gulde geef quamende staet alsnog te weten dat Jan Voorts 3 bogen astom als vooren.

Rekeninghe gedaen van Peeter Dresselaers deken van de gulde ende afggegeven Sebastiaen 1703- ende woort beund ende bij rekening dij dag of den 23 februarius 1704 – ende woortbevonden dat hij mee heeft uijtgegeven als ontfangen soo dataen hem schuldig blijft de somme van 1 gulden 13 stuyvers 1 oort om desen 23 januarius 1704 ten selven daghe hier hier op antfanghen van Jan van Brande thien stuyvers soo comt hem maer 23 stuyvers 1 oort

1705
Item desse weesen als dat Peeter Dresselaers van de 1 gulden en 3 stuyvers is voldaen. (zie 008 – 1704 Item)

Item staet te weesen dat Jan Mattheusse afghegaen deken in den jaere 1705 St . Sebastiaen heeft gerekent ende voldaen dan heeft overgetelt aen Peeter Broeckx acht stuyvers die hie aen de gulde sal moeten goet doend 19 geoordeneert verantwoorde costen
Item heeft Peeter Broeckx alsnog ontfangen van Cornelis Dams voor den booch van sijn Vader somme van thien stuyvers. hooftman
Item moet alnoch Jan Eelens thien stuyvers van den boge van sijnen vader getsaemen 1 gulden ende acht stuyvers die de gulde van ghegeven Peeter Broeckx noch goet comt ast om desen -24 januarius 1705

1706
Memorie wat het bier heeft ghekost St. Sebastiaen 1706 ende voor vier ende licgt potten ende gelaesen huijs ende dack Ider tonne cost vijf gulden ende sesthien stuyvers ende St. Sebastiaen was daervoors betaelt tot hooftman Lambrecgt selve

1707
Memorie wat dat cost het bier potten ende gelasen huijs en dack vier en licgt te weten St. Sebastiaen 1707 de tonne cost -4 gulden 14 stuyvers daer voor bestelt tot Quirijn Willems

1710
Item als conditie oft de weert voors gegevende voor het bier ende vier asse voorsheen soo sullen de besteders altijt hebben hunne cansse van de laette offte ouden ende aen iemant ander voors mindere prijs

1712
int jaer 1712 is de gulde bestedt aen Peeter Snellinckx voor vier gulden acht stuyvers. Peeter Snellinckx.

1714
Rekeninge gedaen van Cornelis Lambregts van jaer 1714 ende heeft over getelt aen Adriaen De Roover 2 gulden 11 stuyvers 3 oorden die sij op den 2 Sint sebastiaen dage hijmeen hadde ontfangen boven het gelags die Adriaen De Roover moet goet doen aen de gulde.
Henderick Verhemeldoonck, Quireyn Willems, Jan Aert Adriaensens

1715
Rekeninghe gedaen van Adriaen De Roover uit jaer 1715 van het heel jaer dat hij heeft de gulde voldaen 1715
Henderick Verhemeldoonck, Jan Aert Adriaenssens, Quireyn Willems, Jan Dresselaers

1716
Rekeninghe gedaen van Peeter Luijckx int jaer 1716 de St. Sebastiaen ende sohief even de somme van -0-14-3- hem gaen is oock verantwoort van reperatie aen de trommel ende vendel ende den booghe van Jan Boone -18 oort verantwoort
Henderick Verhemeldoonck, Quireyn Willems, Engelbert Dresseleers

Affgestorven van guldebroeders van den jaere 1716 tot 1724 tot 25-26-27-28-29-30-31-32-33.
Voor eerst Lambrecht Jansen, Jan Cluijts, Guijsbregt Suls, Henrickx Hemeldonck hooftman (Verhemeldoonckx), Gooijvaert Lembrechts, Fransus Lemmens, Peeter Brockx, Willm Mateeus, Adriaen Schenck, Adriaen Hemldonq, Adriaen Eelens, Peeter Mertens, Boudewijn Eelens †9 januari 1724, Henrick Henrickx †8 februari 1724, Adriaen Tijs †9 maart 1725, Peeter Wuijts †19 maart 1725, Quirijn Wilms †22 april 1726, Peeter Eelen conninck †8 september 1727, Jan Kiboms †8 september 1727, Rombout Dresselaers †27 oktober 1727, Willem Dams †7 maart 1728, Adriaen Faes †25 maart 1728, Peeter Huijbrechts †17 april 1728, Christiaen Eelens †14 april 1728, Jan Adriaensen †1725, Jan Emsten †17 juni 1728, Cornelus De Roover †8 januari 1731, Jan Van Peel †20 januari 1731, Geeraert Meeus knaap †28 september 1733, Jan Wenschen †28 september 1733

1717
Rekeninghe ende bevlij gedaen door Christiaen Eelens gewesen deecken van de gulde van Vlimmeren van St. Sebastiaen 1717 ende heeft voor schutboom gebracht het tijgens Peeter Huybrechts tis ghebleven ende voort bevonden dat Christiaen eelens schuldige blijft de somme van -9-9-0- ter presentie van den hooftman Coninx oudermans oude dekens Christiaen Eelens
Tot slodt van Christiaen Eelens voldaen door handen van den hooftman het welck hij heeft betael voor inlegsel tot ———- reyskevoorssel kermis 1717

1718
Rekeninghe ende bowijs van Peeter Eelens als gheweesen deecken van de gulde van Vlimmeren van het jaer 1718 te St. Sebastiaen afgegaende weert bevonden als dat Peeter Eelens is schuldig gebleven de somme van -13-6-0- (13 gulden 6 stuyvers) het welck hij te sekers daegse geeft daer ghetelt in handen van de het welcke hij moet verantwoorden.
Andries Christiaen, Henderick Verhemeldoonck, Quireyn Willems, Adriaen De Roover.

1719
Anno 1719
Rekeninge gedaen van Andries Wouters in den Jaere 1719 voor hofman conninck dekens oudermans, Corrijn Wilms Jan Dresselaers en Jan Van Ael ver geteltige self en salven van Andris Wouters het welck Jan Van Alst moet verantwoorden
Rekeninge gedaen van Geraert Wilms in presentie van hooftman konninck dekens oudermans, Jan Dresselaers, Coreijn Willems soo en dat hij heft overgetelt aen Jan Van Aelst -3 gulden het welck Jan Van Aelst moet verantwoorden
Willem Kiboms, Jan Broeckx

1721
Conditie soo wie de voorsgaende aende de gulde comt aen te nemen dat sij sullen moeten tappen 25 potten goedt bier aen de besteeders alhier sonder eenig loft oftte lasten totte voorsgaende gulde.
Dese bovenstaende conditie woort gheacseptheert ende voor vijf guldens ende 18 stuyvers ende was eenen boog voors aenden heeft hij selve oud vereeckent bij mij Peel Dresselaers.

Conditie volgens de welcke den hooftman coninck oude dekens ende oudermans van de gulde tot Vlimmeren sullen besteden voor desen padoor 17-0-0- ende voor wie de voorsgaende gulde sal comen aen te nemen sullen aende selve moeten ende gehouden wesen te den voor goedt bier voor dese vier ende ses stuyvers ende dack potten ende ghlasen ende oft geboud gewant enige den selve quante reweken sullen de selve moete aen den weert moeten betaellen sonder eeniggen last totte gulde

de gulde is aengenomen bij Jan Broeckx voort vijf gulden 19 stuyvers.

Compijen van het jaer 1721 den 7 desember
Rackende de jongmans van de gulde van St. Sebastan van Vlimmeren wegens hun gedrag het is in voortijden toegelaten aen de jongmans de gulde te volgen gelijk het gehel regement het woort wederom vernief in het jaer 1802.
t-1- de jongmans mogen de gulde volgen met hun moeder als de vader doot is.
t-2- sulle sij gehoude sijn de gulde te volgen van allee onkoste gelijk het regement der gulde van St. Sebastaen
t-3- de jongmans en sulle gen jongedogters mogen halen oft int het geselschap mogen van de gulde brengen op de bote van 12 stuyvers
ten-4- Als sij jongemans komen te sterven sulle de erfgenamen gehoude sijn de gulde te voldoen met een tonne goet bier en den beste boge of de werde van den boge ten minste 14 stuyvers
ten-5- sij sulle moeten staen onder hooftman konnick ende deken ende oudermans oft gehel het regement gelijk het sal geordenert woorde.
Dese compij van hetjaer 1721 den 7 desember is voldaen door de erfgenaemen Joannes Brockx in het jaer 1802 den 1 junius
Adri: Eelens hooftman

Anno 1721 den 7 desember Vlimmeren
Wij hooftman conninck dekens ende oudermans van de gulde van St. Sebastiaen in Vlimmeren hebben gheordenert dat de gulde broeders van St. Sebastiaen sullen hebben eenen te leveren ghelijkck die van St. Ambrosius welcke bij sal verhoegt worden nagaen doodthe ghulde al ooft quaeme dat eenighe jonmans ofte wevenaers quaemen tetrouwen sullen ghen quaense moeten gheven afte ten ghefetem al woorten noch ghevormt bij de gelijkcke ghulde soo iemant bieen quaemen te pachten sullen moeten sevaesante boorghe stellen voor de pachte ende bieen.

Dese twee gulde bien die Peeter Jansen heeft gepacht int jaer 1719 Sinte Ambrosius bij den eersten bie heeft aen eijgen 29 ponden den twee bie heeft gewegen oock 29 ponden.

Selven contradictie dese ordonatie is gepasseert door den hooftman Willem Kiboms, Jan Brockx coninck, Jan Adriaensen, Quireijn Wilms, Jan Dresselaers, Adriaen Eelens oudermans
1721 den 7 desember

Item voors conditie veur de voors gaende gulde sal aen comende nemen astte daer omme sullen comente schieten met hooghen dan vijf gulden en dat thien stuyvers ende daer astte wet soo net wesen de voorsgaende besteedens op hale geheer.

1722
De pacht myse van den jaere 1722 soo dat de pachters sullen staeter corecktie van de gelijcke gulde mits stellen den voorjaer pachtinge goed ende solvend de sommen binnen borghe goey conditie sullen de voor ses honig bieen en pacht woorden voor eerst de bie Adriaen Faes
Vercooepinghe van Adriaen Gooivaert Lembrechts is geroot bij Henderik Hendrickx voor de 1 gulde 15 stuyvers borghe, Willem Dams
De bie van Fransus Adriaensens en geborht bij Jan Feijens voor de somme van 3 gulden 5 stuyvers borghe Adriaen De Roover
Voor eerst pachtinghe den bie van Adriaensens voor 17 stuyvers borghe Engelbert Daneels
De bie van Peeter Huybrechts is gepacht bij Jan Eelens voor 18 stuyvers borghe Peeter Backx
De bie van Henrick Henrickx is gepacht bij Peeter Backx voor 17 stuyvers, borg bij Peeter Huybrechts
De bie van Simon de Beuckelaer is gepacht bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Peeter Backx
De bie van Jan Kibooms is gepacht bij den hoofdman voor 18 stuyvers, borg bij Quireijn Wilms
De bie van Peeter Wuijts is gepacht bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Peeter Backx
De bie van Nijs Eelens is gepacht voor 18 stuyvers, borg bij Adriaen Faes
De bie van Geeraert Moons is gepacht bij sijn selven voor 16 stuyvers, borg bij Peeter Backx
De bie van Peeter Eelens is gepacht bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Peeter Backx
De bie van Boudewijn Eelens is gepacht bij Merten Eelens voor 17 stuyvers, borg bij Engelbert Daneels
De bie van Henderick Henderickx is gepacht bij Jan Feijens voor 17 stuyvers, borg bij Peeter Brockx hoofdman.
De bie van Michiel Adriaensen is gemeijnt door Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Peeter Backx
De bie van Rombout Dresselaers is gemeijnt bij Jan Dresselaers voor 16 stuyvers, borg bij Jan Feijens

1723
Ontfanghen van Jan Dresselaers opcentinghe van de pachtinge van de bieen de somme van acht gulden 15 stuyvers op Sint Ambrosius 1723. -8-15-0-
Jan Dresselaers op de pachtinghe van de bieen 7 gulden 6 stuyvers en 2/1 op kortinghe van dese 7 gulden heeft Jan Dresselaers gegeven aen Geeraert Nuijens vier gulden en vier stuyvers, -4-4-0.

Eerste paragraaf of alinea is niet te lezen buiten deze tekstdelen:
teleent aen de gulde van Wechel – – 2 doseijnen – – ende sij ons moeten goet doen jaer 1723.
Getekent door: ad:van de w:

In den selftten soo en conditie dat den voorts weert moet leveren goet en preijsbaer bier daer niet op tegen sijn en valt dat voor vier gulden en thien stuyvers per tonne vier en licht huys en dack potten en pinten sonder laste van de gulde en oock noch as den knap speelman en tamboer den coste sonder eygenseyge tem soo nog conditie dat de guldebroeders sulle moeten loten schieten alle sondagen naer paessgen tot Sinte Lina en toe uytgenomen indien goeytijdt ende eijft en dat sal den weert oock moeten het bier geven voor eenen stuyver den podt aen alle guldebroeders die dan comen drincken voor die dayges aldus ghedaen met overstaen van den hooftman, deckens.
Willem Kibooms, Peeter Huybrecgts, Jan Adriaensens, Jan Dresselaers, Quiereyn Wilms, Henrick Henrickx ouderman en Enghelbert Daneels, Peeter Backx. Dese 21 december 1723.

Rekening van afgaande deken Jan Van Peel van inkomsten en uitgaven is 16 gulden over en in handen getelt van hoofdman Willem Kibooms zelf op datum van 23 januari 1723.
Tekenen hiervoor: Willem Kibooms hoofdman, Peeter Huybrechts koning en oudermannen.

Op voorstaende conditie soo heeft de weduwe Peeter Brockx de gulde aengenomen in de jaere 1723- begonst St. Sebastiaen tot -1724- voor vier gulden ses stuyvers de tonne biers goet en preysbaer bier.

De guldebroeders naemen in Vlimmeren in de jaeren 1723 allemael int leven sijnde van St. Sebastiaen
voor eerst Willem Kiebooms hooftman, Peeter Huybrecgts conninck, Quirijn Wilms ouderman † 22 april 1726, Jan Dresselaers ouderman, Jan adriaenssen ouderman, Henrick Henrickx ouderman, Engelbert Daneels deken, Peeter Backx deken, Cornelis De Roover, Adriaen Faes, Adries Goris alferis, Boudewijn Eelens, Rombout Dresselaers, Geeraert Moons, Teys Eelens, Adriaen Tijs knaepe, Jan Van Peel, Jan Feijens, Adries Wuijts, Geeraert Nuijens, Jan Emsten, Christiaen Eelens, Willem Dams, Adriaen De Roover, Jan Kiebooms, Merten Eelens, Jan Van Ael, Peeter Wuijts, Peeter De Schipper 1726, Jacobus Eelens, Jan Wensch, Peeter Dresselaers, Jan Van Peel de jonge, Cornelus Adriaenssen, Fransus Poels, Jan Backx, Peeter De Roover, Cornelus Van Peel.

De bie van Christiaen Eelens is gepacht bij Jan Dresselaers voor 16 stuyvers, borg bij Jan Feijens
De bie van Jan Emst is gepacht bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Jan Feijens
De bie van Engelbert Daneels is gepacht bij sijn selven voor 16 stuyvers, borg bij Jan Feijens De bie van Peeter Snellinckx is gepacht bij Merten Eelens voor 16 stuyvers, borg bij Jan Teijs De bie van Andries Wuijts is gepacht bij Jan Dresselaers voor 16 stuyvers, borg bij Jan Feijens De bie van Jan Feijenss is gepacht bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Peeter Backx De bie van Jan Van Peel is gepacht bij sijn selven voor 16 stuyvers, borg bij Jan Feijens
De bie van Adriaen Tijs is gepacht bij sijn selven voor 16 stuyvers, borg bij Peeter Eelens, dese bie is niet betalt mits hij knecht is geweest.
De bie van den hoofdman is gepacht bij Dresselaers voor 19 stuyvers, borg bij Peeter Backx
De bie van Jan Brockx is gepacht bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Jan Feijens
De bie van Jan Dresselaers is gepacht bij sijn selven voor 17 stuyvers, borg bij Jan Feijens
De bie van Quireijn Wilms is gemeijnt bij Jan Dresselaers voor 16 stuyvers, borg bij Jan Feijens De bie van Jan adriaensen is gepacht bij Peeter Backx voor 17 stuyvers, borg bij Jan Feijen
De bie van Peeter Dresselaers is gepacht bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Jan Feijens
De bie van Peeter Dresselaers is gepacht bij Cornelis De roover voor 17 stuyvers, borg bij Quireijn Wilms
De bie van Jan Van Ael is gepacht bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Jan Feijens

De Naemen van de confreers van de H. Ambrosius 1723
de dooden met (wegstreeck)
Jan Dresselaers, Henrich Hendrickx, Peeter Huijbrecgts, Adriaen Faes, Quirijn Wilms,, Cornelius De Roover, Peeter Mertens, Peeter Backx, Jacobus Lambrecgts, Andries Jorens, Jan Adriaensens, Boudewijn Eelens, Rombout Dresselaers, Geeraert Moons, Adriaen Tijs, Teijs Eelens, Jan Van Geel, Jan Feijens, Geevaert Nuijens, Engelbert van Peel, Jan Emsten, Christiaen Eelens, Jan Brockx, Peeter De Roover, Cornelius Lembrechts, Willem Dams, Jan Kibooms, Adriaen De Roover, Merten Eelens, Peeter Wuijts Oostmall, Jan Van Ael, Willem Kiebooms, Peeter Dresselaers, Michiell Adriaensens Lille, Geenaert Eelens Beerse, Peeter Luijckx Merkxplas, Peeter Snellinckx vossel, Simon de Beuckelaer Zoersel

De bie van Willem Dams is gepacht bij Jansens voor 16 enhalus, borg bij Jan Dresselaers
De bie van Andries De Roover is gepacht bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Jan Feijens
De bie van Geeraert Eelens is gepacht bij Jansens voor 17 stuyvers, borg bij Jan Dresselaers
De bie van Peeter Mertens is gepacht bij Jan Feijens (Jan Dresselaers) voor 16 engulns, borg bij Engelbert Daneels
De bie van Jacobus Lembrechts is gepacht bij Jan ? voor 17 engulns, borg bij Engelbert Daneels
De bie van Will Daneels is gemeijnt bij Engelbert Daneels voor 16 engulns, borg bij Jan Feijens
De bie van Peeter Dresselaers is gemeijnt bij Daneels voor 16 engulns, borg bij Jan Dresselaers
De bie van Neijs Eelens is gemeijnt bij den selven voor 18 stuyvers, borg bij Boudewijn Eelens De bie van Merten Eelens is gemeijnt bij sijn selven voor 16 stuyvers, borg bij Jan Feijens
Pachtinghe van de bies van desen jaere
1722 tot 1723 geeft beloops uitgheel de somme van 32 gulden en 6 stuyvers de welcke Engelbert Daneels als deeken heeft verantwoort 1723
Engelbert Daneels coster = Koster
De bie van Merten Eelens is gepacht bij Jan Dresselaers voor 16 stuyvers, borg bij Jan Feijens

1724
Memorie op de welcke dat Geeraert Nuyens heeft aengenomen de gulde in Vlimmeren voor den geheel jaer beginnende Sebastiaen 1724 tot Sebastiaen 1725 dat op de naervolgende conditie.
In den eersten conditie dat den voors weert moet leveren goet en preijsbaer bier daer niet op te seghen en valt dat voor vier gulden en thien stuyvers per tonne vier en licht huijs en dack potten en pinten sonder laste van de gulde en oock noch as den knap spelman en tamboer den coste sonder teghen segge.
Item soo is noch conditie dat de guldebroeders sullen moeten loten schieten alle sondaghen naer paessgen tot sinte Lina en toe uijtgenomen in den hoeytijdt ende ogst en daer sal den weert oock moeten het bier geven voor eenen stuyver den podt aen alle guldebroeders die dan comen drincken voor die daghe aldus ghedaen met overstaen van den hooftman, koning, oudermans en dekens.
Willem Kibooms, Peeter Huijbrecgts, Jan Adriaensens, Jan Dresselaers, Quireijn Wilms, Henrick Henrickx, oudermans en Engelbert Daneels, Peeter Backx.
Desen 21 december 1723.

Item soo is noch conditie dat die gelijcke guldebroeders sullen op alle loet daghen het bier voor eenen stuyver den podt voor den heelen dagh en sal alnoch mogenen aenden spelman knecht en tamboer de cost op dese conditie soo heeft Geeraert Nuyens de Gulde aengenomen voor vier gulden 10 stuyvers de tonne voor een geheel jaer begonst St. Sebastiaen 1724 tot 1725 in clues

Conditie ende voorwaarden volghens de welcken coninck ende dekens oudermans sullen besteden de gulde van Vlimmeren voor den jaere 1724- astte de weerts daen omme paessen schrijven

Affgestorven van de confrerii, Henderick Hendrickx ouderman, Jan Adriaenssen ouderman, Peeter Wuijts ouderman, Bodeweyn Eelens, Adriaen Tijs, Peeter Mertens, Quirijn Wilms † 22 april 1726, Peeter Schippers Mall, Peeter Matteus Mall, Christiaen Machielssens, Jacobus Eelens, Jan Wens, Jan Peeters, Jan Van Peel, Cornelius Van Peel, Fransus Poels, Willem De Houwer, Peter Wouters Lille.

Ordonantie gehouden van den hooftman coninck oudermans dekens met alle de andere guldebroeders as dat over alle demenigvuldige fouten en abwese soo van keijven vechten als andere schandelijck misbruijcken sodist dat wij om alle twiest en tweedraght teselven hebben alle voorgaende fouten minnelijck sijgen en soo dat men der en eijgene deminste vermaeninghe en willen aff hebben van den minste tot den meesten maer sullen nu int toecomende alle fouten en misbruijcken weerden behoorlijck ghestraft volghens onse carte waer tot nu sal waen dese eenen boetmeester welcks boetmeester sall gehouden sijn alle boeten in aght te hoyden en die overgeven in handen van den hooftman welcken dan sal de boeten vraghen naer aert des misbruijck en oft dat het quaemte dat eenige anders guldebroeders deen die anderen quaemte calensters dat die sullen terstonts het selve moeten overhande in handen van den boetmeester welck boeten sullen moeten betaelt worden binnen die tijdt van acht daghen sonder langher verdraghsen soo sullen de boetmeester moeten dienen een jaer te weten van den eenen St. Sebastiaen tot den anderen als wanneer men als dan sal kiesen eenen andere boetmeester die oock sal dienen op de selfsen voet dese -17 junij 1724- dat met overstaen van de gelijcke gulde van Vlimmeren ter huijse van Geeraert Nuijens ende gulde camerenden, den hooftman Willem Kibooms en Coninck Peeter Huijbrechts.
X is den eersten boetmeester Adriaen Faes.

Rekeningh gedaen door Engelbert Daneels affgegaen decken Sint Sebastiaen 1724 van sijnen ontfanck uijtgeff geheell voore en jaer gedaen van alles tot alles soo dat hem noch comt teynck van rekeninghe de somme van 2 gulden en 11 stuyvers in presenties van de hoofdman, koning, oudermans als andere
Willem Kiebooms hoofdman, Peeter Huybrecgts koning

1726
Rekeninghe gedaen door Peeter Backx afgegaen decken van St. Sebastian 1725 voor een geheell jaer van sijnen ontfanck en uijtgeeff geheel soo dat sij tijnde van reckeninghe te cort bleef aen de gulde de somme van sesthien (16) stuyvers 2 oort gedaen inde presentie van hooftman, connick, oudermans als mer andere guldebroeders
Willem Kiebooms, Peeter Huybrecgts, Quirin Wilms, Jan Dresselaers, Adriaen De Roover en Peeter Eelens oudermans 1726

1727
Op dese bovenstaende conditie soo heeft Geeraert Nuyens die gulde aengenomen voor vijf guldens thien stuyvers per tonne begonst St. Ambrosius 1727 tot 1728 Sint Ambrosius behalven het loten schieten.

De gulde is bestedt ten huijse van Geeraert Nuijens voor vijf gulden vijf stuyvers de tonne biers, knecht tamboer en spelman den cost, potten en pinten, huijs en dack, vier en licgt op de ende connik en begonst St. Ambrosius 1727 tot St. Ambrosius 1728

Reckeninghe gedaen door Rombout Dresselaers affgegaen decken St. Sebastiaen 1726 van sijnen uijtgeeffe en sijnen ontfanck en geheel soo dat alles comt teghen het selve effen op datim den 27 januarius 1727 in presentie van connick en oudermans en meer andere.
Peeter Eelens connick, Adriaen De Roover, Cornels De Houwer.
Item soo heeft den selvens daghe rekeninghe gedaen Dreys Eelens affgegaen decken van den jaere 1726 tot St. Sebastiaen 1727 soo dat is doot en is niet gedaen in die presentie van connick oudermans. Hooftman absent tot im desen 27 januarius 1727.
Peeter Eelens conninck, Adriaen de Roover, Cornels Lambregts

1728
Rekeninghe gedaen door Geeraert Nuijens affghegaen decken van den jaere 1727 tot 1728 St . Sebastiaen soo dat sijnen ontfanck sij gereckent teghen sijnen uijtgeef geheel soo dat den selven noch te kort blijft de somme van seventhien (17) stuyvers effen aldus in presentie van den hooftman en oudermans en decken. Datim desen 25 meert 1729
Wielm Kiebooms, Adriaen De Roover, Cornels Lambregts, Andries Wuijts

1729
Rekeninghe gedaen door Jacobus Lambrachts geweest der konin den jaere 1728 St . Sebastiaen 1729 van sijnen ontfanck en uijtgeeff geheell alles teghen malkanders geliquideert en gereckent soo dat den selven te kort comt en ten achten blijft de somme van een (1) stuyver effen dat inde presentie als boven. Datim den 25 meert 1729
Wielm Kiebooms, Adriaen de Roover, Andries Lambregts, Andries Wuijts, desener koninge

1731
Gelanght aen de gulde van Reyckevorsel 16 bouten 1731 die sei ons schuldigh sijn gehalt uyt de naem van Peeter Snellinckx

Rekeninghe gedaen door Christiaen Machielsen affgegaen decken int jaer 1731 Sinte Sebastiaen tot van sijnen ontfanck en uijtgeeff int geheell soo dat alles teghen malkanderen geliquideert is bevenden alles doodt ende te niet aldus ghedaen en ghepasseert in de presentie van coninck en oudermans desen 27 meert 1731 die niet met haer hant onderteckent hebbe.
Datim int supre. Jacobus Laembracgs, Andries Wuijts, Corneles Lambregs

1732
Als de bovenstaende conditie soo is de gulde bestedt ten huijse van weduwe Brockx dat voor vier gulden 12 stuyvers begonst St. Ambrosius 1732 tot 1733 potten pinten en gelasen (glazen) en voort het ondtijgebruijck

Peeter Wouters, Jan Peeters, Peeter Matteuss, Jacobus Lambracgts.

Rekeninghe gedaen door Jan Brockx affgegaen decken St. Sebastiaen 1732- soo van sijnen ontfanck en uijtgeefs geheel voor een jaer soo vant schieten van den voghell – – Wechell kermis St. Ambrosius als St. Sebastiaen soo dat den selven teijnde van reckeninghe voldaen is
Wielm Kiebooms, Jacobus Lambregs

Rekeninghe gedaen van den decken Jan Wensch afgegaen is Sebastiaen 1732 van sijnen bewinden die administratie voor een geheel jaer soo dat alles is geliquideert soo van sijne ontfanck als uijtgeefs ende is bevonden naer voorgaende dat den selves decken en is koninghe woort bevonds dat des selves Jan Wensch (Wijns) is te cort gebleve 1 gulden 18 stuyvers in presentie van conick, deckens, oudermans
Willm Kiebooms, Jacobus Lambregts

1733
Reckeninghe gedaen door Willem de Houwer affgegaen deecken van de gulde van Vlimmeren Sint Sebastiaen 1733 van sijnen werbende en administratie voor een geheel jaer soo dat naer alle liquidatie en bewijs den selven bewijsen conick, dekens, oudermans ten achter gebleven de somme van ses (6) gulden veerthien (14) stuyvers eene halve.
Wielm Kibooms, Jacobus Lambraghts, Jan De Roover, Corneles Lembregs, Adriaen De Roover

1734
Rekeninghe gedaen van Jan Van Peel als afganden decken van de gulde van het jaer 1733 tot 1734 van sijnen ontfanck ende uijtghef teghen malkanderen geliquideert soo dat Jan Van Peel schuldige blijft drij (3) gulden in presentie van den hooftman, koninck, ende deckens – betalt aen G: Nuijdens voor den bie van Wiellm Kiebooms, Andries Wens -2 gulden 14 stuyvers van St. Ambrous.
Jacobus Lambraghts

1735
Rekeninghe gedaen van Cornels Van Peel deecken van de gulde van Vlimmeren vanhet jaer 1735 tot 1736 van sijnen ontfanck ende uijtghef teghen malkander geliquideert soo dat hij alsnoch schuldig blijft aen de gulde de somme van 1 gulden 2 stuyvers 2 oort in bijweesen van hooftman, konink ende deckens, oudermans.
Ondertekent Willem Kieboms hooftman, Adr: Feijens, Jacobus Laembraghts, Adriaen De Roover, Corneles Lambregs

Datem heeft Cornels Van Peel ontfanghen van Willem de Houwer eenen (1) gulden en drij (3) stuyvers het welck hij moet gaen doen aen de gulde in presentie van den koninck oudermans ende deckens

Rekeninghe gedaen van Fransus Pols als afganden decken van de gulde van het jaer 1734 tot 1735 van sijnen ontfanck ende uijtghef teghen malkander geliquideert soo dat hij alsnoch schuldig blijft aen de gulde de somme van vijf (5) gulden ende seven (7) stuyvers in presentie van hooftman, konink ende deckens, oudermans.
Ondertekent trommel – 3 gulden 10 stuyvers
Wiellem Kiboms, Jacobus Laembraghts

1736
Reckeninghe gedaen van Jan Peeters als deeken van de gulde van Vlimmeren van het jaer 1736 tot 1739 van sijnen ontfanck ende uijghef teghen malkanderen gereckent soo dat hij nog schuldig blijft aen de gulde 10 gilden 1 stuyvers en halve(-10-1½-0-) in presentie van hooftman, connick deekens en oudermans, alferis.
Willem Kiebooms hooftman, Jacobus Lambreghts, Adriaen De Roover, Geerardus Eelens, Corneles Lambregs
Jan Peeters heeft aen de gulde gegeven 3 gulden 10 stuyvers de trouw en weer vier (4) gulden 2 oort soo dat hij heeft voldaen. -4-0-2-
de vier gulden 2 oort heeft Geert Lambregs ontfanghen. Dit het hant † tecken van Geert Lambregs.

1737
Reckeninghe gedaen van Peeter Mattusse decken van de gulde van het jaer 1737 tot 1738 van sijnen ontfanck ende sijnen uijtgeef teghen malkanderen gereckent soo dat hij schuldigh blijft aen de gulde (-10-11½-0-) 10 gulden 11 stuyvers ende halve in presentie van hooftman connick oudermans ende deckens.
Willem Kieboms, Jacobus Lambreaghts, Adriaen De Roover, Peeter Matteussen

de ondertekende bekome ontfange te hebbe van Peeter Mateusse eerste deeken gheweest int jaere 1737 en 1738 de somme van 7 gulden effe op cortinghe van sijnen tot de -8 december 1739
Dit is het handtmerk † van Geert Lauens verklaere niet te conne schrijve
Cornels Gijzels

1738
Reckeninghe gedaen van Peeter van den Heuvel als decken van de gulde van het jaer 1738 tot 1739 van sijnen ontfanck ende uijtgeef teghens malkanderen gereekent soo dat hij noch schuldigh blijft aen de gulde (-10-1½-0-) 10 gulden 1 stuyver en halve in presentie van hooftman conninck oudermans ende deckens
Willem Kiebooms hooftman, Jacobus Lambrackx

1739
– dese ander gheghevens bekend Geeraert Ghaneveers ontfanghe te hebbe uijt hande van Peeter Van den heuvel de somme van 9 gulden 17 stuyvers waer mede bekomme voldaen te sijn van Peeter van den Heuvel int jaer 1739 als geweesen deeken van dese gulde 1738.
Dit is het hantteken † van Geeraert Lauens verklarende niet te conne schrijven.

Noiji (notitie) voor Geeraert Lauens van het gheens dat hij heeft ontfanghen uijt de – slote – de 8 december 1739 de somme van 23 gulden 5 stuyvers

1740
Reckeninghe gedaen van Gilliemus Kampers van de gulde van het jaer 1740 tot 1741 van allens soo dat de selves schuldigh bleef aen de gulde 26 stuyvers en overgetelt aen Jan Van Ael en dat in presentie van Conick en oudermans. Datum de 23 januarius 1741
Jan Daneels connick, Geeraert Eelens

1741
Extract uyt het testament wijlen Adriaen Adriaenssen waer inne staet onder andere aldus :1: Item laet ende maeckt hij testateur aen de gulde van St. Sebastaen alhier eene somme van twee honder gulden corrant geft eens midts dat de selve gulde schuldigh ende gehouden sijn sal jaerelijx op den dagh van het afsterven hem testateur te moeten doen ende celeberen een erlijcke singende jaergeteijde met behoorelijck waslight ende welke misse door de gulde sal moeten worden betaelt ende door de lelijcke guldebroeders gehoort uijt welke revancue de voorschreve gulde den eerste sondagh daer naer sal drincken een tonne bier.
Recommanderende hun guldebroeders in hunne gebede welcke somme de gulde sal moeten vinden bij Jan Janssen.
:1: Aldus gedaen ende gepasseert alhier binnen Vlimmeren ter presentie van Geeraert Uijdens ende Jan Segers als geloofwerdige getuijgen hier toe versoght en gebeden.
Desen -6-Junij-1740. -1: munte is beeleedt met behoorlijke segel.
Segel bij den testatur getuijgen beneffens mij Nots: (notaris) onderteken gedaen binne Vlimmeren het jaer -1741. A: Fr: Noijdens -1741
Het voorgenoemt jaergetijde van Adriaen Adriaenssen is gesteldt op den dag van St. Ambrous ten negen uren.

1742
Reckeninghe en bewijs ghedaen voor coninck oudermans soo dat Jan Van Ael afgegaen deeken te Sinte Sebastiaen 1742 soo dat de gulde voldaen is van de selves
Jan Van Ael
Jan Van Ael heeft overtelt aen jacobus Lambrachts 4 gulden 14 stuyvers 2 oort
Ontfanghen van Jacobus Lambrackx afganden deken nu geworden hooftman ses gulden twee stuyvers 2 oort van Joannes Broeckx
– knecht in het jaer wer gedaen over vrijdag hooftman
Jaer onder gheschreven van bekome ontfanghen te hebbe van Jaan Janssens de somme van acht (8) gulden effen. Jacobus Broeckx

1743
Reckeninghe ghedaen van Geeraert Lauwen als afgande deken van de gulde van St. Sebastiaen binnen Vlimmeren in presentie van hoftman coninck oudermans ende dekens soo dat sijnen ontfancke ende uijtgeef effen is aldus ondertekentten
Jacobus Laembregts hoofman, Jan Daneels coninck

1744
Reckeninghe gedaen van Joannes Broeckx als afgande deken van de gulde van sint Sebastiaen binnen Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgheeft teghen malkanderen gerekent soo dat het gelt van den hoftman ende van Jan Janssen daer oock is beijgerekent soo dat ick de schuldigh blijf aen de gulde de somme van sesthien gulden seventhien stuyvers en halve (-16-17½-0-) tot tecken die waerbij soo heeft dat onderteekent in presentie van hooftman connick ende dekens
Joannes Broeckx

1745
Reckeninghe gedaen van Peeter de Schipper van sijns ontfanck ende uijtgef teghen malkanderen gerekent soo dat effen is in presentie van hooftman oudermans ende dekens soo hebbe sij diset onderteckent datum desen -31 januarius 1745-
Jacobus Lambracgts hoofdman.

De rekenin van Jacobus Riket afgedaen van sijn dekens sopas van de gulde van St. Sebastiaen in presentie van oudermans en dekens binnen Vlimmeren en de koninck het jaer 1745 den 3 januarius waer over gegheven is de somme van -3-11-3- (3 gulden-11 stuyvers-3 oort)
Jacobus Lambrecgts hoofdman

Rekeninghe gedaen van Cornelis Eelens als deken van de gulde van sijnen ontfanck ende uijtgeef teghen malkander gerekent soo dat dan sullen noch schuldigh blijft de somme van 1 gulden 12 stuyvers het welck ick hooftman heb ontfanghe aldus gedaen ende gepassert in presentie van hooftman conink oudermans ende dekens in dato dese 4 februarius 1745
Joannes Broeckx hooftman, † dit is het hanttecken van Willem de Houwer koninck.

1746
Reckeninghe gedaen van Dielis Lieckens als decken van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeheef soo dat hij heeft overtelt aen Peeter Eemsten de somme van 2 gulden 14 stuyvers het welck Peeter Eemsten moet goet doen aen de gulde aldus gedaen ende gepasseert in presentie van hooftman conninck ende deckens oudermans
datum desen -6 februarius 1746
Jacobus Lambreghts, Peeter Emsten

1747
Rekeninghe gedaen van Peeter Emsten afgaenden deken van de gulde van Vlimmeren van sijnen uijtgefft ende ontfanck over een uijtkomt in presentie van hooftman conik ende dekens ende oudermans ende dekens int jaer 1747 den vijfde februarius
Jacobus Lambrecghts hooftman, † Wilm de Houwer konik, Geerardus Eelens, Cornels Lembregts

1749
Rekeninghe gedaen van Jan de Houwer als deken van de gulde van sijnen ontfanck ende uijtgeef teghen malkander gerekent soo dat alles effen aldus gedaen ende gepassert in presentie van hooftman conink oudermans ende dekens in dato dese 26 januari 1749
Joannes Broeckx hooftman, † dit is het hanttecken van Willem de Houwer koninck.

1750
Het gelt van Jan De Roover van sijn slot heeft Cornelis De Roover ontfanghen twee (2) gulden effen in presensie van hooftman connink oudermans ende dekens datum desen -1 meert 1750
Joannes Broeckx in presensie als voorens

Rekeninghe gedaen van Mattijs Lambraeckx als deken van de gulde van sijnen ontfanck ende uijtgeef teghen malkander gerekent soo dat dan sullen noch schuldigh blijft de somme van 5 gulden drij (3) stuyvers het welck ick hooftman heb ontfanghe aldus gedaen ende gepassert in presentie van hooftman conink oudermans ende dekens in dato dese 4 februarius 1745
Joannes Broeckx hooftman, † dit is het hanttecken van Willem de Houwer koninck.

1751
Rekeninghe gedaen van Cornelis De Roover als deken van de gulde van sijnen ontfanck ende uijtgeef teghen malkander gerekent soo dat het effen is mits betalt de tonne bier van Adriaen Dresselaers in presentie van hooftman conink oudermans ende dekens desen 12 december 1751
Joannes Broeckx hooftman, Cornelis Verlinde connink, Peeter van den Heuvel, Peeter De Backer, Mattijs Lambrackx als dekens oudermans geliassert ofte mits dat Cornelis De Houwer noch moet goet doen aen de gulde 1 gulden 4 stuyvers 20 oort

1752
Rekeninghe gedaen van Peeter van den Heuvel als afgaende deecken van de gulde van Sint sebastiaen binnen Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef teghen malkanderen getelt van sijnen ontfanck ende uijtgeef van twee gulden vier stuyvers drij oort (-2-4-3-) het welck Peeter De Backer moet goet doen aen de gulde aldus gedaen in presensie van Jan Broeckx hooftman, Cornelis Van Linde conninck, Adriaen De Houwer, Geeraert Eelens, Jan van Aels, Cornelis Lambrackx. Dito 2 gulden 4 stuyvers 3 oort
Wouter Daneels ontfanghen -2-15-2- (2 gulden 15 stuyvers 2 oort)

1753
Rekeninghe gedaen van Peeter De Backer als afgaende deecken van de gulde van Sint sebastiaen binnen Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef teghen malkanderen getelt van sijnen ontfanck ende uijtgeef van twee gulden vijfthien stuyvers twee oort (-2-15-2-) het welck Wouter Daneels moet goet doen aen de gulde aldus gedaen in presensie van Jan Broeckx hooftman, Cornelis Van Linde conninck, Adriaen De Roover, Geeraert Eelens, Cornelis Van Peel. Dito 2 gulden 15 stuyvers 2 oort
Corn: Van Peel ontfanghen -2-15-2- (2 gulden 15 stuyvers 2 oort)

1754
Rekeninghe gedaen van Wouter Daneels als afgaende deecken van de gulde van Sint sebastiaen binnen Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef teghen malkanderen getelt van sijnen ontfanck ende uijtgeef van seven gulden vijf stuyvers twee oort (-7-5-2-) het welck Geeraert Lambrackx moet goet doen aen de gulde aldus gedaen in presensie van Jan Broeckx hooftman, Cornelis Van Linde conninck, Adriaen De Houwer, Geeraert Eelens, Willem De Houwer, Corn: Van Peel. Dito -7-5-2-
Datum -3 februarius 1754

1755
Rekeninghe gedaen van Govaert Lambrackx als deken van sijnen ontfanck ende uijtgeft teghen malkanderen gerekent soo dat Govaert heeft overgetelt aen Jan Baptist Eelens uijtghegheven aen de onkosten van de gulden van den Biskop inte haelen soo dat sijnen ontfanck ende uijtgeef teghen malkander gerekent soo dat daer nog te baet komt 15 stuyvers in de presensie van hooftman oudermans ende dekens.

1756
Reckeninghe gedaen van Jan Baptist Eelens afgaende deken van de gulde van Sint Sebastiaen soo dat den selven heeft overgetelt aen Cornelis Kersemans als deken van de gulde aldus gedaen in de presensie van Jan Broeckx hooftman, Mattijs Lambrackx koning Geeraert Eelens, Willem De Houwer, Adriaen De Roover, Cornelis Van Peel oudermans. Dito – 13 stuyvers

1757
Reckeninghe gedaen van Cornelis Kersemans afgaende deken van de gulde van Sint Sebastiaen soo dat den selven heeft overgetelt aen Lambregt Dresselaers als deken van de gulde de somme van 2 gulden neghen stuyvers ende twee oorden aldus gedaen in de presensie van hooftman oudermans deken.
Adriaen De Roover, Geeraert Eelens, Mattijs Lambrackx, Willem De Houwer, Cornelis Van Peel. Dito -2-9-2-

1758
Rekening gedaen van Lambraght Dresselaers Afgaenden deken van de gulde van Vlimmeren van Sinte Sebastiaen van sijnen ontfanck ende sijnen uijtgeef teghens malkanders gereckent soo dat hij heeft overgetelt aen Cornelis Feijens de somme van derthien stuyvers in presensie van Jan Brockx hoftman, Mattijs Lambrackx conninck,, Adriaen de Roover ouderman, Geeraert Eelens ouderman, Cornelis Van Peel, datum desen 12 februari 1758

1759
Reckeninghe gedaen van Cornelis Feijens afgaende decken van de gulde van Vlimmeren van Sinte Sebastiaen van sijnen ontfanck ende uijtghef teghen malkanders gereckent soo dat hij heeft overgetelt aen Jan Uijdens de somme van dreij gulden 12 stuyvers dat in presensie van hoftman coninck deckens.
Jan Broeckx hoftman, Mattijs Lambrackx conincke, Adriaen De Roover ouderman, Geeraert Eelens ende Cornelis Van Peel
Datum desen 28 januari 1759. Dito -3-gl-12-stuyvers

1760
Reckeninghe gedaen van Jan Uijdens afgaende decken van de gulde van Sinte Sebastiaen in Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgef teghen malkanders gerekent soo dat hij overgetelt aen Peeter Eelens aencomende decken eenen somme van vier gulden neghenthien stuyvers en halven in presensie van Jan Brockx hoftman, Mattijs Lambrackx ouderman, Geeraert Eelens, Cornelis Van Peel, Willem De Houwer, Gilliam Campers. 1760.

1762
Reckeninghe gedaen van Peeter afghedaen decken van die ghulde van Sint Sebastiaen dat in presensie van hoftman connick oudermans ende deckens soo dat Peeter Janssen overtelt aen Josep Uijdens de somme van eenen gulden seventhien stuyvers het welck hij moet verantworden aldus ghedaen in presensie van Jan Broeckx hoftman, Mattijs Lambreckx, Guiliam Campers, Geerardus Eelens, Dielis Lieckens

1762
Rekeninge gedaen van Peeter Eelens afgande decken van de gulde van sijnen ontfanck ende uijtghef teghen malkandere gherekent soo dat hij meer ontfanghen heeft dan uijtghegeven de somme van seven gulden ende vijf stuyvers het welck ick Jan Broeckx hebbe ontfanghen dat in presensie van oudermans, conninck ende deckens
J: Broeckx, Mijs Lambrockx, Geeraert Eelens, Dielis Lieckens, Adriaen Campers, † dit is het hantteken van Willem De Houwer

1763
Ick onder gheteken bekomme ontfanghen te hebben uijt hande van de deckens dat in presensie van Mattijs Lambrackx ende Jacobus Bal (dise enesbens) Geeraert Eelens ende Willem De Houwer -datum 28 januari 1763
Joannes Broeckx, Dito somme -16-17-0-

1763
reckeininghe gedaen van Josep Uijdens afgaenden decken van de gulde van Sinte Sebastiaen in Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtghef teghens malkanders gerckent soo dat heij mer heft ontfanghen dan uijtgegheven de somme van 2 gulden 7 stuyvers 2 oort het welck dan aen komende decken Jacobus Bal moet selfswaerborg aldus gedaen in presensie van Joannes Broeckx, Mattijs Lambreckx, Dielis Lieckens, Willem De Houwer († hantmerk), gedaen desen 28 januari 1763

1764
Reckeninghe gedaen van Jacobus Bal als afgande decken van de gulde van Sinte Sebastiaen van Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtghef soo dat heij heft mer ontfanghen als uijtgegeven de somme van 4 gulden 13 stuyvers 2 oort het welck den aenkomende decken Niclaes Driesen heft ontfanghe datum desen 13 februari 1764 – ondertekent Joa: Broeckx hoftman, Maettijs Laembregs, Guiliam Campers, Dielis Lieckens, Geerardus Eelens, Wielm De Houwer († dit is sijn hantmerk)

1764
Leijste van de overledene guldebroeders om te weten voor memorie wie van dese voors guldebroeders overleden is ende wanneer dat de selve overleden sijn beginnende van St. Sebastiaen 1764 tot St. Sebastiaen 1768 en sijn geen guldebroeders overleden, van St. Sebastiaen 1768 tot St. Sebastiaen 1769 en sijn geen guldebroeders overleden, van St. Sebastiaen 1769 tot St. Sebastiaen 1770 en sijn geen guldebroeders overleden.
In het jaer 1770 den 26 april is Joseph Adriaensen overleden.
In het jaer 1770 den 15 meij is Matteijs Lambreghts overleden.
In het jaer 1770 den 30 Xber (oktober) is Peeter Emsten overleden

1766
Soo dat den hooftman Joannes Brockx noch schuldigh blijft aen de gulde twee gulden- datum desen in het jaer 1766.

1767
1767-1768
in het jaer 1767 van Sinte Ambrosius tot 1768 Sinte Ambrosius heeft Cornelis De Roover de gulde aengenomen het bier tegen 5 veijf gulden derthien stuyvers de ton ende te leveren goet bier daer niet op te zeggen en is oft het bier niet goet en waer het seler te moghen doen afdraghen oock vier en light potten ende pinten en sal de gulde drincken St. Ambrosius twee daghen ende St. Sabastiaen twee daghen ende op kermis maendagh oock eenen dagh oock moet hij op vroukens dagh den kost geven voor degene die op vrouwkens dagh sullen komen te terieren ende het schieten der loten het bier te geven voor eenen stuyver den pot sonder weder fragen.

1767
De bie van Geeraert Eelens is gement bij Fransus Lemmens voor -0-16-2- (16 stuyvers 2 oort) borge Govaert Lambrechts
De bie van Peeter Mertens is gement bij Jan Fijens voor -0-16-2- (16 stuyvers 2 oort) borge Govaert Lambrechts

1767
Op dese paght heft Jan van Peel ontfanghe drij gulden 13 -2- van Jan Dreseelaers (-3-13-2-)

1768
Reckeninghe gedaen van Engelbert Van Peel afgaenden deecken van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgef tegen malkanderen gerekent soo dat hij aen den aenkomenden deecken aen Peeter Van de Vloet heeft overgetelt de somme van twee gulden veijftien stuyvers in presentie van den hooftman koninck ende oudermans
Datum desen 7 februari in het jaer 1768
Jacobus De Roover hooftman, Cornelus Feijens,Geerardus Eelens, † ?, Guiliam Campers, Dielis Lieckens

1768
Leijste van de guldebroeders om te weten welcke guldebroeders hunnen eedt hebben gedaen alhier tot Vlimmeren alsoo wij regeerders van dese gulde niet en wisten wie van de guldebroeders sijnen eedt gedaen hadde oft wie sijnen eedt niet gedaen en hadde soo hebbe wij op den -21sten januarius in het jaer 1768- aen ider guldebroeder int besonder gevraeght oft sij hunnen eedt gedaen hadden ende bij welcken hooftman dat sij den selven gedaen hebben die den eedt niet gedaen en hadden die hebben den eedt op desen dagh gedaen ende die den eedt gedaen hadden hebben dat nu oock bekent bij welcken hooftman dat sij den eedt gedaen hebben in presentie van alle guldebroeders voor eerst beginnende van de oudtste guldebroeders gelijck hier volght.
Geeraerdus Eelen ende Joannes Brockx hebben hunnen eedt gedaen bij den hooftman Hericus Verhemeldonckx
Willem De Houwer heeft den eedt gedaen bij den hooftman Willem Kiebooms
Dese acht naervolgende hebben hunnen eedt gedaen bij den hooftman Jacobus Lambreghts. Te weten. Cornelis Eelen, Cornelis Kersemans, Dielis Liekens, Guiliam Campers, Cornelis De Roover, Peeter Emsten, Mattijs Lambreghts, Joannes De roover.
Desen thien naervolgende hebben den eedt gedaen bij den hooftman Joannes Brockx te weten, Lambreght Dresselaers, Joannes Baptist Eelen, Cornelis Feijen, Peeter Eelen, Peeter Jansen, (†) Cornelis Broeckx, Joannes Uijdens, Fransus Poels, Peeter Geerden, Peeter van de Vloet, Joseph Adriaensen.
Dese veijf naervolgende hebben den eedt gedaen bij den hooftman Jacobus De Roover den -21sten januarius in het jaer 1768- te weten, Joannes Baptist Verheijen, Engelbert Van Peel, Christiaen Van Ael, Adriaen Buijckx, Joannes Hermans, Peeter Kersemans.

1768
Fransus Driesen ende Peeter renders hebben den eedt gedaen bij den hooftman Adriaen Druijts.
Nicolaes Driesen heeft den eedt tot Berse (Beerse) gedaen bij den hooftman den Coster Teijs.
Paulus Wens heeft den eedt tot Weestmal (Westmalle) gedaen.

1768
In het jaer 1767 den -18 augustus heeft den Biskop van Antwerpen hier te Vlimmeren gevormt ende is van de guldebroeders ingehaelt op desen dagh hebben de guldebroeders een ton bier gedroncken ende dese ton bier is van de gulde betaelt op de rekeninghe van de gulde den -7 februarius int jaer 1768- soo datter van wegens het dorp oft van den bischop gheen het minste aen de gulde van dese ton bier is gegeven.

1768
In het jaer 1768 den 25 augustus hebben wij gulden broeders den heer Graef de Pesser Heer van het Quartter van Furenhaut hebben wij hier tot Vlimmeren met de gelijcke gulde broeders in gehaelt
Soo hebben wij op desen dagh een half ton bier gedroncken ende drij pont poeder verschoten
soo hebben wij gulde broeders voor onse devoeijren van den voors heer uijt den hande van den eerw: heer pastoor Verhulst ontfangen drij Croonen bedragende -9-9-0- ende op desen dagh aen den speelman gegeven -1 gulden

1768
In het jaer 1768
Desebij buijte bieen sijn dese Peeter Snellinghs, Geraet Lauwen, Siemon De Buckelaer
dat den bie van Laurijs Konninx van dese gulde moet voldaen worden
Jan Brockx 2, Peeter Jansen 1, Cornelus Eelens 1.

1768
In het jaer 1768 den 3 -9ber heeft Cornelus De Roover de gulde aengenomen voor een jaer beginnende St. Ambrosius 1768 tot St. Ambrosius 1769 soo dat Cornelus De Roover voor ider ton bier heeft de somme van ses gulden ende het bier voor de gulde broeders die loten schieten te geven voor eenen stuyver den pot ende oock het bier dat op de rekeninghe gedroncken woort te weten 25 potten oock voor eenen stuyver den pot ende alles op de voorschreve conditien als voren.

1768
Den bie van Adriaen Faes is gement bij Engelbert Daneels voor 18 stuyvers borge Govaert Lambrechts
Den bie van Peeter Huijbrecgts is gement bij den selven voor 18 stuyvers borge Peeter Backx
Den bie van Henderick Henderickx is gement bij Jan Fijens voor 18 stuyvers borge Govaert Lambrechts
den Bie van Fransus Lemmens is gement bij Henderick Henderickx voor enen gulden borge Peeter Huijbrechts
den bie van Siemon de Buckeler is gement bij Jan Dresselaers voor 19 stuyvers borge Govaert Lambrechts
den bie van Jan Kiebooms is gement bij Wielm Ciebom voor enen gulden borge Govaert Lambrechts
Den bie van Peeter Luijckx is gement bij budew: (Boudewijn) Eelens voor 19 stuyvers borge Govaert Lambrechts
Den bie van Nijs Eelens is gement bij Jan Dresselaers voor -0-18-2- Govaert Lambrechts borge
Den bie van Govaert Wens is gement bij Jan Dresselaers voor -0-17-2- borge Govaert Lambrechts
Den bie van Peeter Eelens is gement bij Peeter Eelens voor 17 stuyvers borge Govaert Lambrechts
Den bie van Boudewijn Eelens is gement bij Govaert Lambrechts voor -0-19-2- borge Jan Fijens
Den bie van Engelbert Daneels is gement bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers borge Jan Fijens
Den bie Rombout Dresseleers voor 17 stuyvers borge Govaert Lambrechts
Den bie van Andries Joosens is gement bij Jan Dresseleers voor 17 stuyvers 2 oort voldaen sijne borge Govaert Lambrechts
den bie van Govaert Lambrechts is gement bij Govaert Lambrechts voor 17 stuyvers borge Jan Fijens
Den bie van Peeter Backx is gement van den selven voor 18 stuyvers borge Peeter Lambrechts
Den bie van Cornelis De Roover is gement bij Jan Fijens voor -0-17-2- borge Govaert Lambrechts
den bie Adriaen Faes
Den bie van Govaert Lambrechts is gemijnt bij Simon de Buckeler voor 17 stuyvers 2 oort borge Fransus Eelens
Den bie van Peeter De Roover is gemijnt bij Simon de Buckeler voor -0-17-2-
Den bie van Christiaen Eelens is gemijnt voor 17 stuyvers 2 oort
Den bie van Jan Dresselaers is gemijnt bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers 2 oort
den bie van Engelbert Daneels is gemijnt bij sijn selven voor 18 stuyvers borge Engelbert Daneels Jan Fijens
Den bie van Peeter Snellinckx is gemijnt bij Govaert Lambrechts voor 17 stuyvers borge bij Govaert Lambrechts
Den bie van Andries Wuijts is gemijnt bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers borge Jan Fijens
Den bie van Jan Fijens woort gemijnt bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers 2 oort
Den bie van Jan Van Peel is gemijnt bij Jan Van Peel voor 17 stuyvers
Den bie van Adriaen Tijs is gemijnt bij den selven Arie Tijs voor 17 stuyvers 2 oort borge Jan Fijens
Wielm Cieboms bie blijft bij den selfsen 17 stuyvers borge Jan Dresselaers
Jan Brockx bie gement bij Peeter Snellinckx voor 16 stuyvers 2 oort borge Nijs Eelens
Den bie van Jan Dresselaers is gement bij Geeraert Mei voor 17 stuyvers 2 oort borge Jan Fijens
Den bie van Qorijn Wielm is gement bij Jan Dresselaers voor (-0-17-2-) 17 stuyvers 2 oort borge Wielm Cieboms
Den bie van Jan Adriaensen is gement bij Jan Dresselaers borge 17 stuyvers Govaert
Den bie van Peeter Dresselaers is gement bij Merten Engelbert voor 17 stuyvers 2 oort borge Govaert Lambrechts
Den bie van Peeter Wuijts is gement bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers 2 oort borge Govaert Lambrechts
Den bie van Jan Van Ael is gement bij Jan Dresselaers voor 19 stuyvers
den bie van Merten Eelens is gement voov 19 stuyvers 2 oort bij den selven borge Jan Fijens
Den bie van Wielm Dams is gement bij Adriaen Faes voor 17 stuyvers borge Jan Fijens
Den bie van Adriaen De Roover is gemijnt bij Jan Dresselaers voor 19 stuyvers
De bie van Andries Goris is gepacht bij Jan Dresselaers voor 17 stuyvers, borg bij Jan Feijens
De Bie van Peeter Backx is gemeijnt bij Jan Feijens voor 19 stuyvers, bewijse Jan Dresselaers.
De bie van Cornelis De Roover is gepacht bij Jan Feijens voor 11 stuyvers, bewijse Engelbert Daneels
De bie van Cornelis Lembrechts is gepacht bij Jan Dresselaers voor 16 stuyvers, bewijs Jan Feijens
De bie van Peeter Backx is gepacht bij den selvens voor 19 stuyvers, borg bij Jan Feijens

1769
In het jaer 1769 hebben de guldebroeders met de meeste vooijsen mij Jacobus De Roover gekosen voor hunnen hooftman op den dagh van St. Sebastiaen.
Om te weten voor een memorie welcke guldebroeders nu int leven sijn soo heb ick de selve hier opgeschreven als hiervolgenen beginnende van de oudtste guldebroeders voor eerst:
Geerardus Eelens, Joannes Brockx, Willem de Houwer, Cornelis Eelen, Cornelis Kersemans, Gieliam Campers, Cornelis De Roover, Peeter Emsten, Matteijs Lambreghts, Joannes de Roover, Lambreght Dresselaers, Joannes baptist Elen, Cornelis Feijen, Peeter Eelen, Joannes Uijdens, Peeter Jansen, Dielis Lieckens, Fransus Poels, Peeter Geenen, Peeter Van de Vloet, Joseph Adriaensen, Joannes Baptist Verheijen, Engelbert Van Peel, Joannes Hermans, Adriaen Buijckx, Fransus Driesen, Nicolaes Driesen, Peeter Renders, Jacobus De Roover.

1769
Rekeninge van Fransus Driesen afgaenden deken van de gulde van st. Sebastiaen in Vlimmerle van sijnen ontfanck ende uijtgeef tegen malkanderen gerekent soo dat Fransus Drisen heeft overgetelt aen Engelbert Van Peel de somme van vier gulden in presentie van den hooftman, koninck ende oudermans hieronder geteekent in het jaer 1769 den -5 meert.
Jacobus De Roover hooftman, Quirijn Campers, Geerardus Eelens, Wilm De Houwer, Cornelis Feyens.

1769
Rekeninghe gedaen van Peeter Van de Vloet afgaende deecken van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef alles tegen malkanderen gerekent soo dat Peeter Van de Vloet aen den aenkomenden deecken Peeter Geerden heeft overgetelt de somme van eenen gulden twee stuyvers twee oort in presentie van den hooftman koninck ende oudermannen desen 7 februarius in het jaer 1769
Jacobus De Roover hooftman, Cornelus Feijens, Giliam Campers, Dielis Lieckens, Geeraert Eelens

1769
In het jaer1769 den 21 januarius isser een verschil geweest onder de gulde broeders over het betalen van de jaer kosten van den koninck Corn: Feijen ende den alferis Jan Baptist Eelen soo dat dese voors op die dagen als sij vrij waeren van gelach te geven oock vrij wilden sijn van jaer kosten soo isser een murmeratie onder de gulde broeders opgestaen soo datter niemant van de gulde broeders aen dese voors geenen vrijdom en wilde geven van in eenige jaer kosten vrij te sijn als wel hun vrij gelaeghs dagen van oudt gebruijck soo hebben dese voors op desn dagh hun moeten reselveren van in het toekomende altijdt beneffens alle andere gulde broeders selfs oock op hun vrij gelaeghs dagen de jaer kosten te betalen soo dat sij nu de resolutie van de gulde broeders geloven int toekomende altijdt te opserveren en te betalen in presentie van den hooftman deeckens oudermans ende andere guldebroeders
Datum desen 21 januarius 1769 Jacobus De Roover hooftman

1769
In het jaer 1769 den 3 -9ber heeft Adriaen Buijckx de gulde aengenomen voor een jaer beginnende St, Ambrosius in het jaer 1769 tot St, Ambrosius in het jaer 1770
Soo dat adriaen Buijckx heeft voor ieder ton bier ses gulden ende aen de gulde broeders die loten schieten moet hij het bier geven voor eenen stuyver den pot ende sullen de gulde broeders dit jaer teiren met St. Ambrosius twee dagen met St. Sebastiaen twee dagen en op Sacramentsdagh eenen dagh ende alles op de voors conditien als voren.

1770
Reeckeninghe gedaen van Peeter Geerden afgaenden deecken van Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef alles tegen malkanderen gerekent soo dat Peeter Geerden aen den aenkomenden deecken Joannes Baptist Verheijen heeft overgetelt de somme van seven stuyvers en twee oort in presentie van den hooftman koninck deeckens ende twee oudermannen
Desen 18 februarius in het jaer 1770
Jacobus De Roover hooftman, Cornelus Feijens, Geeraert Eelens, † dit ist hantteecken van Willem De Houwer, Jan Willems ouderman.

1770
In het jaer 1770 den 3- 9ber (september) heeft Cornelis De Roover de gulde aengenomen voor twee jaeren beginnende van St. Ambrous in het jaer 1770 tot St. Ambrous in het jaer 1772 hiet toe te leveren goet bier daer niet op te seggen is vier en light en alles op voors conditien ende het bier te leveren voor ses gulden de ton ende voor de gulde broeders die sullen loten schieten moet hij het bier geven voor eenen stuyver den pot als voren volgens het oudt gebruijck

1771
Reeckeninghe gedaen van Jan Baptist Verheijen afgaenden deecken van de gulde van St. Sebastiaen ende van St. Ambrosius tot Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef alles tegen malkanderen gerekent soo dat Jan Baptist Verheijen aen den aenkomenden deecken Joannes Hermans heeft overgetelt de somme van acht gulden ende veertien stuyvers -8-14-0- welcke voors somme dat desen voors Joannes Hermans voor de gulde zal moeten verantwoorden in presentie van den hooftman koninck deeckens ende oudermans hier onderteeckent desen 12 februarius 1771
Jacobus De Roover hooftman, Cornelus Feijens konick, Giliam Campers, Dielis Lieckens, (†handmerk van) Willem De Houwer, Fransus Hermans.

1772
Reeckeninge gedaen van Joannes Hermans afgaenden deecken van de gulde van St. Sebastiaen ende St. Ambrosius alhier tot Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef tegen malkanderen gerekent soo dat Joannes Hermans aen den aenkomenden deecken Christiaen Van Ael heeft overgetelt de somme van sestien gulden en seventien stuyvers welcke voors somme dat den deecken Christiaen Van Ael voor de gulde sal moeten verantwoorden. Aldus gedaen in de presentie van den hooftman koninck ende de andere deeckens ende oudermannen
Datum desen derden meert in het jaer 1772
Jacobus De Roover hooftman, Cornelus Feijens koninck, Geeraert Eelens, Dielis Lieckens, Christiaen Van Ael, Paulus Wens.

1772
In het jaer 1772 in 9ber (september) heeft Cornelis De Roover de gulde aengenomen voor een jaers beginnende van St. Ambrous in het jaer 1772 tot Sinte Ambrosius 1773 soo dat de gulde broeders moeten geven ses oorden den pot bier als sij sullen loten schieten ende sullen moeten geven voor het bier de ton de somme van ses gulden acht stuyvers ende op de reeckeninge van de gulde het bier voor eenen stuyver den pot te weten 25 potten ende alles als voren op de voorgaende conditien volgens het out gebruijck.

1773
Reeckeninge gedaen van Christiaen Van Ael afgaenden deecken van de gulde van St. Sebastiaen ende St. Ambrosius alhier tot Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef tegen malkanderen gerekent soo dat Christiaen Van Ael aen den aencomenden deecken Paulus Wens heeft overgetelt de somme van twee gulden acht stuyvers mits dat Christiaen Van Ael noch in de kerck heeft geleijdt de somme van sestien gulden en seventhien stuyvers soo is dese reeckeninge den hooftman koninck deeckens ende oudermans hier naer geteeckent als volght
Datum desen 23 februarius in het jaer 1773
Jacobus De Roover hooftman, Cornelus Feijens koninck, Dielis Lieckens, Geeraert Eelens, Will De (†) Houwer, Paulus Wens deecken, Peeter Henderickx.

1774
In het jaer 1774 hebben de guldebroeders met de meeste vooijsen mij gekosen voor hunnen hooftman Engelbert Van Peel, desen 21 januari 1774
Om te weten welcke guldebroeders int leven sijn heb ick selve to een memorie hier onder geschreven
voor eerst Geerardus Eelens, Joannes Brockx, Wilm De Houwer, Cornelis Kersemans, Paulus Wens, Gieliam Kampers, Cornelis De Roover, Joannes De Roover, Lambrech Dresselaers, Jan Baptist Eelens, Cornelis Feijen coninck, Peeter Eelen, Joannes Uijdens Mal, Peeter Jansen, Dielis Liekens, Peeter Geenen, Peeter Van de Vloet, Joannes Baptist Vereijen, Engelbert Van Peel hoftman, Joannes Hermans, Adriaen Buckx, Fransus Driesen, Nicolaes Driesen, Peeter Renders, Jacobus De Roover, Joannes Uijdens, Adriaen De Roover, Godefridus Lambraghts, Peeter Kersemans, Fransus van Buijten, Jacobus Swanen, Christiaen Bervoets, Jan Quirinus Fijen

1774
Reckeninge gedaen van Paulus Wensch afgaende decken van de gulde van St. Sebastiaen ende St. Ambrosius alhier tot Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef tegen malkanderen gereckent soo dat den selven heeft overgetelt aen Peeter Renders de somme van ses gulden vierthien stuyvers (-6-14-0) soo is desen reekeninge gepasseert in presentie van den hooftman koninck deeckens ende oudermans hier naer volght datum desen 15 februarius 1774
Engelbert Van Peel hooftman, Cornelus Feijens koninck, Dielis Lieckens, Giliam Campers, Geeraert Eelen, (†), Peeter Wouters.

1774
Ontfangen van Peeter Renders als tegenwerdigen decken deser gulde van Vlimmeren de somme van 10 gul- 7 stuy- desen 11 desember 1774 (-10-7-0-)
Engelbert Van Peel hooftman
Ende hier op uijt gegeven aen de vaen 10 gul- 10 stuy- (-10-10-0-)
Reeckeninge gedaen van Peeter Renders afgaenden deecken van de gulde van St. Sebastiaen van de gulde van Vlimmeren alhier van sijnen ontfanck ende uijtgef tegens malkanderen gereckent soo dat den selven heft over getelt aen Jacobus De Roover de somme van twee gulden en twee oort (-2-0-2-) soo is dese reckeninge gepasseert in presentie van hooftman coninck deckens oudermans hier naer volght.
Datum desen 28 februarius 1775
Engelbert Van Peel hooftman, Cornelus Feijens konick, Dielis Lieckens, (†), Geeraert Eelen, Jacobus De Roover.

1776
Item soo heeft Jacobus De Roover van dese rekeninge noch onder hem de somme van 3 gul- 3 stuy- een oor (-3-3-1-) is dese reekeninge gepasseert in presentie van hooftman conninck oudermans ende deckens desen 20 februarius 1776

1776
Conditie tot het maecken ende de stellen van den schietboom voor de gulde alhier tot Vlimmeren in de eersten soo sullen degene die den schietboom sullen aennemen te maecken dat sij den selven sullen moeten verven daer niemant er sal konnen iet op afweijsen,
Item soo ist conditie dat den schietboom als den selven bereijdt gemaeckt is dat den selven van wegens de gulde sal gebraght worden ter plaetsen daer den selven sal gereght woorden.
Soo is die desen schietboom aengenomen van Cernelis Van Oorselen voor -9- gulden, 1776.
Item de gulde bestet van het schieten van den vogel en is aengenomen bij Adriaen De Roover het bier te leeveren voor 4 gulden en 9 stuyvers de ton.
Ende gedroncken 4 tonnen en een half.

1777
1777-1779
Godefridus Lambraghts is overleden den 22 oktober 1777

1778
Peeter Van de Vloet is overleden den 23 oktober 1778

1779
Jan Uijdens Mal is gestorven in 1779

1777
Reckeninge gedaen van Jacobus De Roover afgaenden decken van de gulde van St. Sebastiaen van de gulde van Vlimmeren alhier van sijnen ontfanck ende uijtgeef tegens malkanderen gereckent soo dat den selven heeft overgetelt aen Adriaen De Roover de somme van 1 gulden 19 stuy- 3 oort (-1-19-3-) soo is des reckeninge gepasseert in presentie van hoftman conninck deckens ende oudermans hier naer volght
Datum desen 11 februarius 1777
Engelbert Van Peel hoftman, Joannes Uijdens, Dielis Lieckens, Peeter Van de Vloet, † Wilm De Houwer, Adriaen De Roover

1778
Rekeninge van Adriaen De Roover als afgaenden decken van de gulde van Sint Sebastiaen in Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef tegen malcanderen gereckent soo dat den selven heft overgetelt aen Fransus Van Buijten de somme van 2 gul- 10 stuy- 2 oort (-2-10-2-) soo is dese reckeninge gepasseert in presentie van den conninck oudermans ende deckens hier naer volght
Datum desen 1 meert 1778
Engelbert Van Peel hooftman, Dielis Lieckens, Peeter Van De Vloet, Jan Baptist Eelens, Wilm De Houwer, Jacobus Broeckx

1779
Rekeninge van Fransus Van Buijten als afgaenden decken van de gulde van Sinte Sebastiaen in Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgef tegens malcanderen gereckent soo dat den selven heft overgetelt aen Jacobus Brockx de somme van 4 gul- 16 stuy- 3 oort (-4-16-3-) soo is dese reckeninge gepasseert in presentie van Engelbert Van Peel hoftman, Jan Uijdens conninck, oudermans en deckens hier naer volght
Datum desen 15 februarius 1779
Dielis Lieckens, Lambregt Dresselaers, Jacobus Broeckx, (†) Wilm De Houwer.

1779
Jan Brockx gestorven in augustus 1779
Geeraert Eelens is gestorven in het jaer 1779
Jan Uijdens conninck is gestorven den 24 oktober 1779
Cornelis Fijen is overleden den 28 oktober 1779

1780
Rekeninge van Jacobus Brockx als afgaenden decken van de gulde van Sinte Sebastiaen in Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgef tegens malcanderen gereckent soo dat den selven heft overgetelt aen Peeter van de Vloet de somme van thien gul- 8 stuy- (-10-8-0-)
Soo is dese reckeninge gepasseert in presentie van Engelbert Van Peel als hoftman oudermans ende deckens hier naer volght
Datum desen 8 februarius 1780
Jan Baptist Eelens, Lambracht Dresselaers, Dielis Lieckens, Peeter Van de Vloet.

1781
Rekeninge van Peeter Van de Vloet als afgaenden decken van de gulde van S. Sebastiaen in Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef tegens malcanderen gereckent soo dat den selven heeft overtgetelt aen den aencomenden decken Christiaen Bervoets de somme van 11 stuyvers 2 oort (-0-11-2-)
Soo is dese reckeninge gepasseert in presentie van Engelbert Van Peel als hoftman coninck deckens oudermans hier naer volgh
Datum desen 27 februarius 1781
Jan Quirinus Fijen koninck, Lambracht Dresselaers, Jan Baptist Eelens, Wilm De Houwer

1782
Reckeninge van Christiaen Bervoots als afgaenden decken van de gulde van St. Sebastiaen in Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef tegens malcanderen gerekent soo dat den selven heeft overgetelt aen den aencoomenden decken Peeter Kerssemans de somme van 4 gul 14 stuy 2 oort (-4-4-2-)
Soo is dese gepasseert in presentie van Engelbert Van Peel hofman coninck decken oudermans hier naer volgh
Datum desen 12 febrewaris 1782
Jan Baptista Eelens, Joannes Quirinus Fijens, Lambracht Dresselaers

1783
Rekeninge ende gedaen als afgaenden deken van Peeter Kerssemans van de gulden van S. Sebastiaen binnen Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijtgeef tegens malcanderen gerekent soo dat den selven heeft overgetelt aen Cornelis Brockx als aencomende deken de somme van 4 gu- 11 stuy (-4-11-0-) soo is dese rekeninge gepasseert in presentie van desen ondergeteckent
Datum desen 4 meert 1783 (4 maart 1783)
Engelbert Van Peel hofman, Jan Quirinus Fijens, Peeter Kersemans, Jan Baptist Eelens, Lambrecht Dresselaers.

1784
Rekeninge gedaen Cornelus Broeckx afgaenden deken van de gulden van Sinte Sebastiaen in Vlimmeren van seijnen ontfanck ende uijtgeef tegens malkanderen gerekent soo dat den selven heeft overgetelt aen Cornelis Kerssemans als aencomende deken de somme van 2 gul- 8 stuy- (-2-8-0-) soo is dese rekeninge gepasseert in presentie van desen ondergetekent
Datum desen 24 februarius 1784
Engelbert Van Peel hoftman, Joannes Quirinus Fijen, Lambracht Dresselaers, Peeter Kerssemans

1785
Rekeninge gedaen van Cornelis Kersemans afgaende deeken van de gulde van St. Sebastiaen in Vlimmeren van sijne ontfanght ende uijtgeeff teegens malkanderen gereekent soo dat den selven heefft overgeteeldt aen Peeter Bervoets als aenkomende deken de somme van ses gulde ende 14 stuyvers (-6-14-0-) dese rekeninge gepasseert in presentie den 8 ffebruarius 1785
Cornelis Brockx als hooffman, Joannes Quirnus Fijen, Jan Baptist Eelens, Lambrach Dresselaers.

1786
Int jaer 1786 heeft den eedt gedaen bij Corn: Broeckx als hooftman, Jan Brockx, Wilbro: Kools, Jan Wouters, P: Jacobus Joostens, Peeter Bervoets, Peeter van de Schoodt, Adriaen De Roover, Martinus geerts, Fransus Van Buijten, Cornelius De Houwer, Fransus Plas, Fransus Moelans, Matteijs Vereijen, Adriaen Vereijen die heeft den eedt tot Massenhove, Geeraert Kersemans.

1786
Den koster is in de gulde gegaen op akoort van voor ider mis moet trekken 8 stuyvers per misse en sijn gelag te betaelen volgens reght der guldebroeders en getuijge sal dater leijven zijn moet hij naert sterfhuijs niet komen.
Datum 1786 lesten meert en met hem is ingegaen Jan Wouters (31 maart 1786)

1786
Int jaer 1786
Rekeninge gedaen voor Peeter Bervots affgaende decken van de gulde van Sinte Sebastiaen in Vlimmeren van sijnen ontffangh ende uijtgeeft tegen malkanderen gerekendt soo dat den selve heefft overgetelt aen Cornelis Brockx de somme van 6 gulden 16 stuyvers 2 oort (-6-16-2-)
aldus gedaen ende gepassert den 28 febr. Met het overstaen van hoffman koninck ende ouderli Cornelis Brockx hoofftman, Jan Quirinus Fijens als coninck, Jan Baptist Eelens als, Peeter Kersemans.

1786
Den koester P: J: Jostens is in de gulde gegaen den – – het jaer 1786 bij den hooftman Cornels Brockx met dese ackort dat hij sijnen dienst sal moegen doen in de kerke schole sonder te comme te boeten oft sonder het minste verwijt van andere guldebroeders.
Voor de misse moet beteldt woorden aen den pastor en den koester int gehel de somme van twee en twintig stuyvers ieder misse.
De 3 misse van St. Sebastaen en de misse van St. Ambrous.
Voor den pastor voor ieder mis 14 stuyvers
Voor den koster 8 stuyvers. 1786

1787
Rekeninge gedaen door Mertienus Geerts van het jaer 1787 van de gulde van Sebastian in Vlimmere affgaende deken van de ontffangh ende uijt geeff tegen malkandere gerekent soo dat hij over geteldt heeft aen Willem Cols de somme van 50 stuyvers Aldus gedaen den 20 ffebriarij in precencie van hoffman koninck ouderli en deken
Cornelis Brockx, Fransus Moelans conick, Jan Baptist Eelens

1788
Rekeninge gedaen voor Wilbrordus Kools van den jaere 1788 van de gulde van S. Sebastaen in Vlimmere affgaende deken van de ontffanck en uijtgeeft tegen malkanderen gerekent soo dat hij over getetelt heefft aen Jan Quirienus Ffeijen de somme van 4 gulde en 15 stuyvers 2 oort (-4-15-2-) Aldus gedaen den 4 ffebriarius 1788 in de presencie van hoofftman Cornelis Brockx, Fransus Moelans, Jan Baptist Eelens, Lambracht Dresselaers.

1788
Heeft Engelbert Van Peel de hoofmanschap bedanckt.
voor eerst Engelbert Van Peel hooftman 1785-
aengenomen Cornelis Broeckx hooftman, J: Quirijn Fijen konick, Peeter Kersemans alferis, Willem De Houwer ouderman, Dielchs Liekens ouderman, Jan Batist eelens ouderman, Lambreght Dresselaers ouderman, Peeter Bervoets deken, Mertinus Geerts deken, Peeter Eelen, Nicolaes Driesen, Fransus Driesen, Christiaen Van Ael, Paulus Wens, Peeter Jansen, Peeter Geenen, Jacobus De Roover, Peeter renders, Jan Batis Verrijden, Christiaen Bervoets, Fransus Van Buyten
Adriaen De Roover, Cornelis Kersemans, Peeter Van De Vloet, Fransus Moelans, Boerdt Keuls, Jan Poels tamboer, Jacobus Swaenen knaep, Jacobus Van Peel.

1789
In het besteen van de gulde van het jaer 1788 tot Ambroesius 1789 heeft Cor: Brockx (Cornelus Broeckx) de gulde aengenoeme voor 6 gulde- en 9 st- (-6-9-0-)maer op Ambrosius dagh en hooweerdigh eene dagh teere

1789
Rekeninge gedaen door Jan Qierinus Ffijen affgaende deken van den jaere 1789 van de gulde van S. Sebastiaen in Vlimmere van den ontffangh en uijtgeeff tege malkandere gerekent soo dat hij over heefft geteldt aen Jan Brockx aenkomede deken de somme van 7 gulde min 1 oort (-7-0-min 1 oort-) Datum dese 20 ffebria. In presensie van Cornelis Brockx, Fr: Moelans, Jan Baptist Eelens

1790
Rekeninge gedaen door Joannes Brockx affgaenden deken van den jaere 1790 van de gulde van Sbastiaen in Vlimmere van sijene ontfanck ende uijt geeff tegen malkanderen gerekent soo dat hij over getelt heefft aen Jan Wouters aenkoomende deken de somme van thien gulde 3 stuyvers in presensie van de ouderli
Daetum dese 15 fferiaius datem als boven
Cornelis Brockx hooffm, Fransus Moelans koninck, Lambracht Dresselaers.

1791
Rekeninge gedaen door Jan Wouters affgaenden deken van den jaere 1791 van de gulde van S. Sebastiaen in Vlimmere van sijne ontfanck en uijtgeeff tege malkandere gerekent soo dat hij over getelt heeft aen Frans: Moelans aenkomenden deken -1-11-½- in presentie van hooftman, ouderlieden konnik. Datum als boven
Cornelis Brockx hooffman, Phil: Jan Joostens konnick, Lambracht Dresselaers ouderman,.

1792
Cornelis Brockx gegeve aen den speelman 15 stuy 2 oort dat te koort betalt was. (-0-15-2-) (te kort = te weinig)

1792
Rekeninge gedaen door ffrancus Moelans affgaende deken van den jaere 1792 van de gulde van S. Sebastiaen in Vlimmeren van sijnen ontfanck en uijt geeff tege malkandere gerekent soo dat hij over getelt heefft aen Geeraert Kersemans aenkomende deken de somme van 6 gulde 8 stuyvers 1 oort (-6-8-1-) Datum dese 21 ffebruarius 1792 in presencie van hooftman konninck en dekens
Cornelis Brockx hooftman, Phil: Jac: Joostens koning, Engelbert Van Peel ouderman, Peeter Renders, Francus Moelans.

1793
Rekeninge gedaen door Geerardus Kersemans affgaende deken van den jaere 1793 van de gulde van S. Sebastiaen in Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijt geeff tege malkande gerekent soo dat hij over getelt heefft aen Matteijs Vereijen aenkoomende deken 9 gulde en 12 stuyvers. Datum dese 12 ffebruarius in presentie van hoffman en ouderlinge ende dekens
Cornelis Brockx hooftman, Engelbert Van Peel, † Peeter Renders, Lambracht Dresselaers

1794
Rekeninge gedaen door Matijs Cereijen affgaende deken van den jaere 1794 van de gulde van Si. Bastiaen in Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uijt geeff tege malkandere gerekent soo dat hij overgetelt heefft aen Cornelis Brockx de somme van 11 gulde 3 stuy 1 oort (-11-3-1-) in de plats van Niklas Driesen op daetum dese 4 meert 1794 in presensie van hooffman desen 11 gulde sijn voldaen den 30 januarius 1794 tot presentie van Adriaen de Roover, Engelbert Van Peel, Nicolaes Driesen, Peeter Kersemans, P: J: Joostens koninck, Adriaen Verheijen.

1797
Vermits den onbekwaemen tijd zoo heeft Adriaen Eelen zijn woord gegeven van de confrederi te volgen en trouwe te zijn hooftman etc. Onderdanig te zijn als deze bovenstaende eets lieden.
Als mede Adriaen Sprangers oock.

1797
Memorie van de gulde als dat Adriaen de Roover int jaer 1797 de gulde voor 1 dagh heeft aengenoeme voor den prijs van 6 gulden en 15 stuyvers

1799
Int lesten jaer als wij bij een hebben geweest bij Adriaen De Roover hebben alle de oude dekens haer rekeninge aen den hooftman als mede heeft den hooftman Corn: Broeckx de penne die overschot waeren de voorgaende onkosten betaeld alsoo op hem niet het minsten meer van de guldebroeders te presenteren is. Dit is voor memorie.

1800
Int jaer 1800 heeft de gulde bij Adriaen De Roover bij een geweest en hebben aen Adriaen Verheijden overgetelt de somme van acht gulden thien stuyvers drij oort (-8-10-3-) het gene hij heeft ontfangen in presentie van P: J; Joostens, Pr: Kersemans, N: Driesen, Paulus Wens, en Corn: De Houwer in januarius.Dit is voor memorie

1800
1800-1801
Den koster heeft de gulde aengenomen voor de somme van -5-15-0- van St. Ambrous 1800 tot St. Ambrous 1801 ende het lotbier tegen 6 orden den pot

1801
1801-1826
Het register van de overleden guldebroeders van St. Sebastiaen van Vlimmeren het jaer begonst de 20 januari 1801 – begonst van den hooftman Adriaen Eelens ende koninck P: J: Josten, oudermanne Jacobus De Roover, Peeter Geenen, Nicolaes Drisen.

1801
Rekeninge gedaen door Adriaen Verhijen van de gulde van S. Sebastanus van Vlimmeren op den 17 febrearus 1801 in het bij sijn van hooftman connick ende oudere mans soo dat Adriaen Verhijen noch onder hem houdt (-7-16-2-) 7 gulden 16 stuyvers 2 oort.
Als tegenwordigen dieken, Adriaen Eelens hooftman, P; J; Joostens, Jacobus de Roover ouderman, Peeter Geerden, Ludor Maen,
Dit is het handmerk † van Adriaen Verheijden bekent niet te konnen schrijven, Peeter De Houwer

1801
Adri: Verhijen heeft betaelt een half ton bier die gedronken is met het maeken van den schithoopen ende plansoone
is samen -3-0- op koringe van de voorstande somme aldus gedaen den 30 april 1801
Adri: Eelens

1801
Adriaen Verhijen als decken heeft over -0-10-1- op H. Sacramentsdag 1801

1801
Adriaen Eelens is van de gelijcke guldebroeders gevoeijst voor hooftman het jaer -1801- den 20- januarius.
Op den 22 januarius heeft Peeter Matheesen zijn woord gegeven aen den hooftman, koning, alferis Etc.(enzovoorts)
Op den zelven datum heeft Henderikus Adriaensen zijn woord gegeven aen den hooftman koning alferis oudermans Etc.
Op datum als boven heeft Corneles Bijstijns zijn woord gegeven aen den hooftman koning alferis oudermans Etc.
Ook staen in voor alle baten en profijten ende schade gelijk het van oude tijden is geweest.
N: Driesen ouderman, Paulus Wens ouderman, Jacobus De Roover ouderman, Peeter Geenen ouderman.

1801
Eede voor de gulde van Vlimmeren 1801
Ackort met de spelman om te komen speelen voor de gulde van St. Sebastaen en St. Ambrous voor die van Vlimmeren voor elken dagh -1-0-0-(1gulden) en voor ieder prosesse -0-12-0-(12stuyvers).
Des ackort is gemackt in het jaer 1801- in het bijweesen van hooftman konnick dekens ende oudermans van de gulde van Vlimmeren het jaer -1801-
Den spelman woonnede tot weestmal met naem Jan Simons
Adriaen eelens
1808
Den Spelman Jan Simons bedank het jaer-1808-
Wederom eenen andere spelman gekregen met naem Jan Van Gestel woonnede tot Berse in het jaer -1808- hij moet hebben voor iede dag -1-1-0-(1gulden-1stuyver) en voor de prosensse -0-12-0-(12stuyvers)

1801
Den leijste van de guldebroders die noch sijn in het leven beginne van de ouste tot de jonsten.
Dese sijn in het leven bevonden van den hooftman Adri: Eelens den 20 januarus het jaer 1801.
Die hier volgen voor eerst de oudermans.
Paulus Wens ouderman, Niklas Driesen ouderman, Jacobus De Roover ouderman, Peeter Gerens ouderman, Christiaen Van Ael ouderman, Jan Baptist Verhijen, Peeter Kersemans alferis, Jan Quirijn Fijen, Fransus Van Buijten, Adriaen De Roover, Christiaen Bervodts, Wilbordus Cols, Gerardus Kersemans, Fransus Moelans (uyt de gulde gegaen), Mertinus Geerts, P: Jacobus Jostens koninck, Jan Wouters, Adri: Verhijen deken, Adri: Eelens hooftman, Adri: Sprangers (van kant), Cornels De Houwer (van kant), Peeter Matesen tot Wechel, Henderick Adriaense, Cornels Basteijns, Quirij van de Plas, Peeter Proost, Joannes Arts tot wechel, Fransus Bosch, Quirijn Geerts knap, Jan De Houwer (uyt de gulde), Fransus Maeynckx (uyt de gulde), Cornels Wens, Peeter De Roover.

1801
Hier onder staen de namen van de jongmans die de gulde volgen in Vlimmeren
Peeter De Houwer jongman, Jan Brockx jongman.
Jacobus Brockx jongeman met zijn moeder te weten de weduwe Cornels Brockx, (volgt niet meer)

1802
Dese naervolgende sijn overleden Paulus Wens is gestorven den 9 januarius het jaer 1802 ouderman
Joannes Brockx is gestorven den 1 junius het jaer 1802 jongeman
Peeter Gerden is gestorven den 20 september het jaer 1804 ouderman
Jacobus De Roover is gestorven den 14 meert 1809 ouderman
Jan Quirijn Fijen is gestorven in het jaer 1811
Peeter Kersemans is gestorven den 19 april het jaer 1812
Gerardus Kersemans is gestorven den 6 april 1813
Wilbort Cols is gestorven den 31 augustus in het jaer 1813
Jan Baptist Verhijen is gestorven den 28 september 1813 ouderman
Christiaen Van Ael is gestorven den 3 december 1815 ouderman
Nicolaes Drisen is gestorven den 16 april het jaer 1816 ouderman
Adriaen de Roover is gestorven den 21 september het jaer 1816 ouderman
Mertinus Geerts is gestorven den 22 september het jaer 1818 ouderman
Adriaen Marseles is gestorven den 29 junius het jaer 1821 deken
Adriaen Verhijen is gestorven den 20 julius het jaer 1821 ouderman
Jan Baptist Wouters is gestorven den 2 september 1821 ouderman en Borgemeester in sijn leeven
Christiaen Bervodts is gestorven in de mandt meert 1826 ouderman
Philippus Jacobus Joostens is gestorven den 30 oktober 1827 scholmeester en ouderman
Quirijn Van de Plas is gestorven den – het jaer 1827 ouderman
Hellemus Deckers is gestorven den 24 augustus het jaer 1832
Adriaen Wouters is gestorven den 26 december het jaer 1833 jongman en van de gulde begraven en een tonne bier van de vrienden betalt
Peeter Fransus Jansen is gestorven den 1 december het jaer 1835 ouderman
Peeter Proost is gestorven den 6 april het jaer 1834 ouderman

1802
Adriaen Verhijen heeft over -0-16-1- met St. Sebastaen 1802

1802
Peeter De Houwer heeft betaeld een vierde deel bier dat gedronken is met het konick schieten.

1802
Reckeninge gedaen den 2 meert het jaer 1802 door Adri: Verhijen afgaende deken van sijnen ontfank ende yudtgeef tegen malkanderen gerekent soo dat Adri: Verhijen heeft overgetelt aen den aenkomenden deken Peeter de Houwer de somme van -6-15-0-.
Dese rekeninge is gedaen in het bijsijn van hooftman koninck oudermans ende dekens van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van Vlimmeren
Adri: Eelens hooftman, P:J: Joostens koning, Peeter Dresselaers alferis, Jacobus De Roover ouderman, Peeter Geerden, Peeter De Houwer, Peeter Matteusen.

1802
Peeter De Houwer heeft over op hijlig Sacramentsdag de somme van -2-12-0- het jaer 1802
Alnoch over met st. B. – Ambrous -0-5-2-
Alnog over den selven met st. Sebastaen 1803 -de somme van -4-5-3-

1802
De weduwe Cornels Brock heeft de gulde aengenomen het bier te leeveren tegen 8 gulden de ton en het lot bier tegen 6 orden den pot aen alle gulde broeders die met de loete komen schieten te beginne Ambrous 1802

1803
Jacobus Swaenen heeft de knap schap bedanck den -2- Sebastaens dag het jaer -1803-
wederom eenen andere knap gekoesen door den hooftman coninck dekens ende oudermans ende met het overstaen van alle guldebroeders Quirijn Geerts knap gekoesen den -2- Sebastaendagh het jaer -1803- met des ackort dat hij alle de jaerskoste moet helpen betaelen gelijck het gehel regement hij en is niet vrij als in kost en dranck want hij is aengenomen voor de guldebroeder van den hooftman Adriaen Eelens -1803-

1803
Over op H. Sacramentsdag -0-6-0- het jaer 1803
Over met St. Ambrous het jaer 1803 -5-7-3-
Over met St. Sebastaen 1804 -3-0-0-
Over met vroukesdagh 1804 -6-0-0-

1803
Rekeninge gedaen den 22 febrewarus het jaer 1803 door Peeter de Houwer als afganden deken van sijnen ontfanck ende uijt geef tegen malkandere gerekent soo dat Peeter de Houwer noch heeft over getelt aen den aenkomenden deken Peeter Matesen de somme van -10-15-0-.
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van den hooftman coninck dekens oudermans van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van Vlimmeren
Adriaen Eelens hooftman, P:J: Joostens koning, Peeter Kersemans, Peeter Matteusen, Hendrik Adriaensen, Jacobus De Roover ouderman, Jan B: Verheijden ouderman.

1803
De weduw Cornels Brockx heeft de gulde wederom aengenomen voor het jaer 1803 Ambrous het bier te leeveren tegen -8-9-0- de ton den tambor knap spelman den kost te geven sonder laste van de gulde het lot bier ses orden den pot

1804
Quirijn Geerts heeft de knapschap bedank met St. Ambrous het jaer -1804- aen hooftman en connink dekens en oudermans en alle guldebroeders vanaft Sebastaen van Vlimmeren.
Quirijn Geerts is wederom voor knap aengenomen door den hooftman A: Eelens

1804
Rekeninge gedaen den 14 februarius 1804 door Peeter Matesen als afgaenden deken van de gulde van St. Sebastaen en St. Ambrous van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfanck ende uidt geef tegen malkandere gereken soo dat Peeter Matesen noch heeft overgetelt aen den aenkomenden deken Henderick Adriaensen de somme -18-11-0-
dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman conninck dekens ende oudermans van de gulde van Vlimmeren
Adr: Eelens hooftman, Nicolaes Driesen, Peeter Kersemans, Cornelius Bastijns, Hendrik Adriaensen

1804
Over met St. Quirijn 1804  de somme -1-15-0-.
Betaldt door Henderik Adriaensen als deken van de gulde van Vlimmeren met het inhalen van den Breuk -0-15-0-
Alsnog 25 potten bier die gedronken zijn naer de prossese op kermisdag -2-0-0-

1804-1805
Den koster heeft de gulde aengenomen het het bier te leveren tegen negen gulden de ton goedt bier daer niet op te seggen en valt en het lot bier voor ses orden den pot ende den kost te geven aen alle gulde broeders op vroukens dag voor seven stuyvers het paer voor het jaer 1804 St . Ambrous te beginne en te ende St. Ambrous 1805
Alles volgens de condise voor geleese

1805
Door Cornels Bastijns betaldt de onkosten van het schieten van den vogel den 30 april 1805. en het betalen van 25 potten bier die gedronken sijn met de kermis soo dat de somme bedrag in het gehel -8-12-0-

1805
Over met St. Bastaen 1805 de somme -2-2-1-
Over op vroukesdag 1805 de somme -2-2-0-

1805
Rekeninge gedaen den 26 febrwarus 1805 door Henderik Adriansen (Adriaensen) als afganden deken van Vlimmeren van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van sijnen ontfank en uidtgeef tegen malkandere gerekent5 soo dat Henderik Adriansen nog heeft ivergetelt aen den aenkomenden deken Cornelis Bastens (Bastijns) de somme -21-11-0-
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman conninck oudermans en dekens van de gulde van Vlimmeren den 26 feb. 1805
hooftman Adr: Eelens, P:J: Joostens koning, C: Bastijns, Q: Van den Plas, Jacobus De Roover.

1805
Adriaen De Roover heeft de gulde aengenomen het bier te leveren tegen 8 gulde en seventhien stuyvers de tonne en op vrouken dag den kost te geven voor seven stuyver het paer aen alle guldebroeders te beginne St. Ambrous 1805 en te ende St. Ambrous 1806

1806
Rekeninge gedaen den 15 febrewarus 1806 door Cornels Bastijns als afganden deken van de gulde van Vlimmeren van St. Sebastaen en Ambrous van sijnen ontfank ende sijnen uidtgeef dese tegen malkandere gerekent soo dat Cornels Bastijns noch heeft overgetelt aen den aenkomenden deken Quirijn Van den Plas de somme -15-0-0- welke somme Quirijn Van den Plas sal moeten verantwoorden.
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman connink dekens en oudermans van de gulde van Vlimmeren
A: Eelens hooftman, Dit is het hand†merk van Henderik Adriaensen konink, Q. Van den Plas, Jac: De Roover ouderman, Christ: Van Ael ouderman.

1807
1807-1811
Het jaer ons heeren -1807-
Op heden wesen den -8- febrear het jaer als men schref een duysent acht honderd en seven is voor ons gulde van St, Sebastaen van Vlimmeren gekomen ende gecomparet Adriaen Dresselaers met twee lofwerdige getuijgen om te geven en te maecken aen de gulde van St. Sebastaen tot Vlimmeren een capitale somme van vijftig gulden welcke sommem hij laet ende maekt om een vandel te koepen voor de voorschreve gulde welke uytstaen aen de gemijnte van Vlimmeren dese getuijgen nefsens hem gedaen binnen Vlimmeren dese somme heeft hij bewesen aen den mere Jan Batis Wouters en de hooftman Adriaen eelens tot tecken der waerhijdt heeft Adriaen Dresselaers met zijn eijge hande ondertekent ende getuijgen nefsens hem gedaen binnen Vlimmeren op datum den -8- february het jaer -1807- ende was ondertekent Adriaen Dresselaers en Adriaen Eelens hooftman en Jan Batis Wouters mere.
Den inhoudt deser is voldaen door Fransus Janssen op datum den -5- augustus -1810-
Den Hooftman A: Eelens heeft de voorstaende somme aen de gulde aen het betalen van het nief vendel voldaen in de presense van den connick Jan Wouters, deken Fransus Bosch
Den -17- junius -1811-.

1807
Rekeninge gedaen den 8 febrewarus 1807 door Quirijn van den Plas als afganden deken van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van Vlimmeren van sijnen ontfank ende uijdtgeef
Dese tegen malkanderen gerekent soo dat Quirijn van den Plas nog heeft over getelt aen den aenkomende deken P: J: Joosten de somme van -15-4-2- welke somme P:J: Joosten sal moeten verantwoorden
Dese rekeninge is gedaen in het bijweese van hooftman connink dekens oudermans
Hooftman A: Eelens, Dit is het hand†merk van Hendrik Adriaensen koning, P:J: Joostens deken, P: Proost, Nocolaes Driesen, Jacobus De Roover.

1807
Adriaen De Roover heeft de gulde weederom aengenomen het bier te leeveren voor 8 gulden en negen stuyvers de ton en op vroukens dag den kost te geeven voor seven stuyvers het paer en het lot bier voor ses orden den pot het jaer 1807

1808
Rekeninge gedaen den 1 meert 1808 door P:J: Joostens als afganden deken van St. Sebastaen en Ambrous van Vlimmeren van sijnen ontfank ende uijt geef desen tegen malkanderen gerekent soo dat P:J: Joostens noch heeft overgetelt aen den aenkomenden deken Peeter Proost de somme van -11-8½-0- welke somme Peeter Proost -dese 11 gulden 8½ stuyvers- is bij de breuk in het koffer geleijt-
Dese rekeninge is geschiet in het bijweesen van hooftman conninck dekens ende oudermans op datim den 1 meert 1808
Adriaen Eelens hooftman, Dit ist hand†merk van Hendrik Adriaensen, Q: Proost, Quirinus Geerts, Christ: Van Ael, J:B: Verheijen.
Peter Proost heeft over met St. Quirijn 1808 de som -3-10-0-

1808
Uijdt de borse gehalt op kermis dag de somme van -5-5-0- in de presen van den koster om het vel van de trommel te betalen en den spelman van het spelen in de prosesse op kermis dag voor den spelman -0-12-0-
Het vel is op den trommel gedaen den 6 junius het jaer 1808, Adri: Eelens

1809
Het bier dat gedronken is met het opmaeken van de schiethoopen is voldaen aen den koster door den deken Peeter Proost een half ton tegen negen gulde de ton is -4-10-0- in het jaer 1809 in het bijwesen van hooftman konnik en oudermans 1810.

1809
Rekeninge gedaen op den 14 februarius het jaer 1809 van Peeter Proost als tegenwoordigen deken van de gulde van St. Sebastaen ende Ambrous van Vlimmeren van sijnen ontfank ende uijdt geef desen tegen malkandere gerekent soo dat Peeter Proost nog heeft over de somme -4-11-2- welke hij sal moeten verantwoorden.
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman conninck dekens ende oudermans van de gulde van Vlimmeren
Adriaen Eelens hooftman conninck Henderik Adrianus (Adriaensen), P: Proost deken, Christiaen Van Ael ouderman, Peeter Leemans.

1809
Den koster heeft de gulde aengenomen het bier te leveren voor 9 gulden de ton goet bier en het lot bier voor 6 orden den liter en op vroukens dag den kost te geven voor seven stuyvers het paer het jaer 1809

1810
Desen guldebroeders hier voorstaende hebben hunnen eede gedaen voor hunne hooftman A:D: Eelens den 30 april 1810, Peeter Kersemans 1812, J: Pilipus Bervodts 1813, Fransus Cols 1815 met zijn moeder,Cornels Wouters 1815, Adriaen Merseles 1816, Peeter Ricket 1816, Josep van Megelen (Mechlen) 1816, Henderikus Van Ael 1816 (uyt de gulde), Fransus De Houwer 1817.

1810
Rekeninge gedaen den 6 meert 1810 door Peeter Proost als afganden deken van sijnen ontfank ende uijdtgef tegen malkandere gereken soo dat Peeter Proors (Proost) nog heeft overgetelt aen den aenkomende deken Jan Aerts de somme -5-5-1- welke somme Jan Aerts sal moeten verantwoorden.
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman konnik dekens en oudermanne van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van Vlimmeren
Adriaen Eelens hooftman, connik Henderik Adriaensen, Jan Aerts deken, Fransus Bosch deken, Christia: Van Ael ouderman
Jan Arts (Aerts) als deken heeft over met St. Quirijn 1810 de somme -3-6-0- voldaen

1810
Den koster heeft de gulde aengenomen het bier te leveren voor -9-10-0- de ton goedt bier en het lot bier voor -0 orden den lieter en op vroukensdag den kost te geven voor seven stuyvers het paer het jaer 1810

1810-1802
Den koster heeft de gulde wederom aengenome voor -5-18-0- vijf gulden en achtin stuyvers de ton voor het jaer begins St. Ambrous 1801 tot St. Ambrous 1802 het lotbier ses orden den pot

1811
Het geldt dat Peeter Proost in het koffer gelijdt heeft is daer uidt gehael om het nuw vundel te betalen aen Verbuken tot Gel (Verbuken uit Geel).
Voldaen den 17 junius in het jaer 1811 door Adriaen Eelens hooftman en Jan Batis Wouters koninck, deken Fransus Bosch, Henderik Adriaensen

1811
Den connick en alferusen hebben gen jaerkosten betaeldt oft hooftman. Dese jaerkosten zijn voldaen door hooftman koninck aleferus.
Adriaen Eelens hooftman, Jan Batis Wouters connick, Fransus Bosch deken, Henderik Adriaensen, P: Kersemans, Christiaen Van Ael ouderman.

1811
Rekeninge gedaen den 26 februarus 1811 door Jan Arts (Aerts) afganden deken van de gulden St. Sebastaen en Ambrous van Vlimmeren van sijnen ontfank en uijdt geeft dese tegen malkandere gerekent soo dat Jan Arts (Aerts) nog heeft overgetel aen den aenkomenden deken Fransus Bosch de somme -9-12-2- welke sal moeten verantwoorden>
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman konnick dekens en oudermanns den 26 februarus 1811 voldaen.

1811
Fransus Bosch heeft de voorstande somme voldaen zijn rekeninge soo dat van hem niet mer te prïendere en is voor de gulde
met welke somme het vundel is betaldt in de presen van den hooftman Adriaen Eelens, connick Janbatis Wouters, deken Fransus Bosch en Henderik Adriaensen
Voldaen den 17 junius 1811

1811
Memori van het maeken van het nuw vundel voor de gulde van St. Sebastaen van Vlimmeren.
Het is gemaek in het jaer 1811 den 17 junius waer toe Adriaen Dresselaers aen de voorschreven gulde gemaekt ende geven heeft de somme van 50 gulden. Jongeman van omtren 90 jaren gebooren in Vlimmeren.
Het vundel is gemaek tot gelle (Geel) bij Verbuken, het heeft gekost de som van 65 gulden. Voldaen door den hooftman Adriaen Eelens, connick Janbatis Wouters, deken Fransus Bosch ende Henderik Adriaensen
17 junius 1811, Adriaen Eelens hooftman.

1811
Den koster heeft de gulde wederom aengenomen het bier tegen negen gulden de ton en op vroukens dag den koost voor seven stuyvers het paer aen alle guldebroeders maer gen suijpen en het lot bier voor ses orden den liter in het jaer 1811

1812
Peeter Kersemans heeft de alferisschap bedank in het jaer 1812 op St. Sebastaensdag 1812.

1812
Rekeninge gedaen den 11 februarius 1812 door Fransus Bosch als tegenwoordigen deken van de gulden van St. Sebastaen ende Ambrous van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfank en den uidtgeef desen tegen malkanderen gerekent zoo dat Fransus Bosch nog onder hem houdt de somme van 8 gulden welke somme Fransus Bosch zal moeten verantwoorden.
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman conink dekens ende oudermans van de gulde van Vlimmeren den 11 februarius 1812
Hooftman Adriaen Eelens, J:B: Wouters konink, †hantteeken van Fransus Bosch, F: Maeijinckx, Peeter Kersemans ouderman, Christiaen Van Ael ouderman.

1812
Peeter Proost heeft de gulde aengenomen het bier tegen negen guldens de ton en op vroukens dag den kost aen alle de guldebroeders voor seven stuyvers het paer en het loet bier voor ses orden den liter 1812

1813
Rekeninge gedaen den 2 meert in het jaer 1813 door Fransus Bosch als afganden deken van de gulden van St. Sebastaen en Ambrous van Vlimmeren van sijnen ontfank en sijnen uijdtgeef dese tegen malkanderen gerekent soo dat Fransus Bosch nog heeft overgetelt aen den aenkomende deken Fransus Manckx de somme van -9-6-0- welke somme Fransus Manckx sal moeten verantwoorden.
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman konnink dekens en oudersmans gedaen binne Vlimmeren den 2 meert 1813
Adriaen Eelens hooftman, J:B: Wouters koningh, F: Muns, P:F: Jansen, A: D: Roover

1813
Peeter De Roover heeft de gulde aengenomen het bier tegen 8 gulden en vier stuyvers de ton maer genen kost als spelman tamboer knap het loet bier tegen seven orden den liter 1813

1814
De Koopere trommel is aen de gulde van St. Sebastaen gekoomen door de fransch die hebben die in Vlimmeren gelaeten als sij op de vlucht waeren om brabant te verlaeten ende uyt hoogstraete gedreven door Oostmal en soo naer Antwerpen.
De regerdes der gulde hebben die gekogt van Fransus Maijinkx deken der gulde voor een somme van -5-gulden met consent van den hooftman A: Eelens, konnick J:B: Wouters. Deken Fransus Janssen, oudermans Nicolas Drisen, Christiaen Van Ael, A: D: Roover, Christiaen Bervodts in het jaer 1814- voldaen.

1814
1814-1815
Rekeninge gedaen den 30 meert in het jaer 1815 door Fransus Maijenkx als afgande deken van twee jaeren te weeten van het jaer 1814 en 1815 van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfank en uijdtgeef
Dese tegen malkanderen gerekent soo dat Fransus Maijenkx nog heeft overgetelt aen den aenkomenden deken P:F: Jansen de somme van -5-18-0- welke somme Peeter Fransus Jansen sal moeten verantwoorden.
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman konnink dekens en oudermans van de gulde van Vlimmeren, gedaen den 30 meert 1815
Adriaen Eelens hooftman, J:B: Wouters, P:F: jansen, Q: Wens, A:d: Roover, C: v. Ael, C: Bervoets

1814
Peeter De Roover heeft de gulde aengenomen het bier te leveren tegen 8 guldens en 18 stuyvers de ton goet bier op vroukens dag gennen kost als tamboer knap en spelman voor een jaer 1814

1815
Den koster heeft de gulde aengenomen het bier te leeveren tegen negen guldens de ton goet bier het jaer 1815 genen kost als tambor spelman knap -9-gulden

1816
Rekeninge gedaen den 28 februarius 1816 door P: F: Jansen als afganden deken van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van Vlimmern van sijnen ontfank en sijnen uijdtgeef dese tegen malkanderen gerekent soo dat Peeter Fransus Jansen nog heeft overgeteld aen den aenkomenden deken Cornels Wens de somme van -4-9-3- welke somme Cornels Wens sal moeten verantwoorden
Dese rekeninge is gedaen in het bijweesen van hooftman connink dekens en oudermans
Gedaen den 28 februarius 1816 in Vlimmeren
Adriaen Eelens hooftman, Cornelius Wens, C: Bervoets, M: Geerts, A. De Roover

1816
Den koster heeft de gulde weederom aengenomen het bier te leeveren tegen 6 gulden en 15 stuyvers de ton en het loet bier 2 stuyvers den pot voor het jaer 1816

1817
1817-1823
Dese voorstaende guldebroeders hebben hunne eede gedaen den 30 april het 1817. A:D: Eelens hooftman.
Adriaen Bogers is in de gulde gegaen 1818
Jan Ricket is in de gulde gegaen het jaer 1819
Jacobus De Roover is in de gulde gegaen het jaer 1819
Fransus Geerts is in de gulde gegaen het jaer 1819
Jan Baptist de Roover is in de gulde gegaen het jaer 1819
Fransus Brockx is in de gulde gegaen den 30 april het jaer 1820 en den selven datum connik geschoten.
Dese voorstaende hebben hunne eede gedaen.
Fransus Geerts is in de gulde gegaen het jaer 1821
Adriaen Geerts is in de gulde gegaen met zijn moeder 1821
Cornels De Roover Jongman naer sijn dood een ton goet bier voor de gulde 1822
Adriaen Wouters jongman naer zijn doodt een ton bier voor de gulde 1822
Peeter Brockx 1823
Jan Baptist Brockx 1823
Jacobus Bols 1823
Gilhelmus Dekers 1823

1817
Rekeninge gedaen den 18 februarius 1817 door Cornels Wens als afganden deken van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van sijnen ontfank en sijnen uidtgeef dese tegen malkanderen gerekent soo dat Cornels Wens nog heeft overgetelt aen den aenkomenden deken Peeter De Roover de somme van -7-0-0- welke somme Peeter De Roover sal moeten verantwoorden
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman connick dekens en oudermans van de gulde van Vlimmeren gedaen den 18 februarius 1817
Adriaen Eelens hooftman, J:B: Wouters, P: De Roover, C: Bervoets, M: Geerts, Jacobus Broeckx, P:J: Joostens ouderman.
Peeter De Roover heeft bovenstaende somme voldaen met het schieten van den vogel het jaer 1817 den 30 april, Adriaen Eelens hooftman

1818
Fransus Cols heeft sijn woort aen den hooft Adriaen Eelens geven om de gulde te volgen met zijn moeder en den hooftman onderdanig te zijn den 5 october 1818

1818
Rekeninge gedaen den 3 februarius het jaer 1818 door Peeter De Roover als afgaende deken van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfank en uijt geeft dese tegen malkandere gerekent soo dat Peeter De Roover nog heeft overgetel aen den aenkomende deken Peeter Kersemans de somme van -5-0-0- welke somme Peeter Kersemans sal moeten verantwoorden
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman connik dekensen oudermans gedaen den 3 febr 1818
Ondertekent: A:D: Eelens hooftman, P: Proost, J: Broeckx, C: Bervoets, P:J: Joostens ouderman, J:B: Wouters, Peeter Kersemans.
Peeter Kersemans heeft betaelt uijt de borse -1-1-0- met St. Quirijn het jaer 1818.

1819
Rekeninge gedaen 22 februarius 1819 door Peeter Kersemans als afgaenden deken van de gulde St. Sebastaen en Ambrous van sijnen ontfank en sijnen uijdt geef dese tegen malkandere gerekent soo dat Peeter Kersemans nog heeft overgeteldt aen den aenkomende deken P:J: Bervodts de somme van 10 gulden welke somme P:J: Bervodts sal moeten verantwoorden
Dese rekeninge is gedaen in het bijweesen van hooftman connik dekens en oudermans
gedaen den 22 februarius 1819, de ondertekende. Hooftman A:D: Eelens, Philippus Jacobus Bervoets, cbv (Cornels Bervodts) P:J: Joostens ouderman, Dit is het hand†merk van H: Verheijen, J: Broeckx, P: Proost, C: Wouters.
P: J: Bervodts heeft met St. Quirijn uijdt de borse betaeldt 2 gulden en thien stuyvers op zijn rekeninge te kortten -2-10-0-. Adriaen Eelens hooftman.

1819
Van het jaer 1819 den hooftman Adriaen Eelens heeft het overgelag aen Peeter Kersemans overgeteld de somme van 7 guldens en 15 stuyvers.

1820
Dese voorstaende somme heeft den deken Cornels Wouters voldaen met het schieten van den vogel soo dat de gulde van Cornels Wouters niet meer te prïendere heeft soo dat dese rekenige gehel is voldaen in presens van den hooftman Adriaen Eelens en andere overhijdt van de gulde. Voldaen op datim den 2 mij 1820. (2 mei 1820)

1820
Rekeninge gedaen den 15 februarius het jaer 1820 door Pilipus Jacobus Bervodts als afganden deken van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van Vlimmeren van zijnen ontfank en uijdtgef dese tegen malkandere gerekent soo dat Pilipus Jacobus Bervodts nog heeft overgetelt aen den aenkomende deken Cornels Wouters de somme -10-2-3- welke somme Cornels Wouters sal moeten verantwoorden
Dese rekeninge is gedaen in het bijweesen van hooftman connick dekens en oudermans
Gedaen den 15 februarius het jaer 1820
A: Eelens hooftman, P:J: Joostens, H: Verheijden, J: Broeckx, J:B: Wouters

1821
Rekeninge gedaen den 6 meert 1821 door Cornels Wouters als afgaenden deken van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van Vlimmeren van sijnen ontfank en uijdtgeef dese tegen malkandere gerekent soo dat Cornels Wouters nog heeft overgetelt aen den aenkomende deken Adriaen Marselis de somme -3-2-0- welke somme Adriaen Marselis sal moeten verantwoorden
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman connik dekens en oudermans
Gedaen den 6 meert 1821 in Vlimmeren
Adriaen Eelens hooftman, hant†merk van Fransus Brockx konink, Adriaen Marselis, P:J: Joostens ouderman, J:B: Wouters ouderman.
Dese rekeninge is voldaen op datum den 19 februarij 1821

1821
Janbatis (Jan Baptist) Wouters heeft de gulde aengenomen het bier te leveren tegen 6 gulden en 10 stuyvers de ton te beginne met St. Ambrois 1820 en te ende het jaer 1821 met Ambrois te weeten voor een gehel jaer.

1822
Rekeninge gedaen den 19 februarius 1822 door de weduwe Adriaen Marselis haren overleden man als deken geweest van St. Sebastaen en Ambrous van de gulde van Vlimmeren van zijnen ontfank ende uijdtgeef dese tegen malkanderen gerekent soo dat de weduwe Adriaen Marselis nog heeft overgetelt aen den aenkomende deken Peeter Proost de somme van -3-11-0- welke somme Peeter Proost sal moeten verantwoorden
Dese rekeninge is gedaen in het bijweesen van hooftman connik dekens en oudermans
Gedaen den 19 februarius 1822 in Vlimmeren
Adriaen Eelens hooftman, P:J: Joostens ouderman, Quirijn Van Den Plas, Corn: Bastijns, J: Broeckx, Joseph Van Mechlen.

1822
Joseph van Megelen (Mechlen) heeft de gulde aengenomen het bier te leveren tegen 5 gulden en achtien stuyvers de ton te weeten voor een gehel jaer te beginne Ambrous 1821 en te ende Ambrous 1822, somme -5-18-0-

1823
Rekeninge gedaen den 11 februarius 1823 door Peeter Proost als afgaende deken van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van de gulde van Vlimmeren van zijnen ontfank ende uijdtgef dese tegen malkanderen gerekent soo dat Peeter Proost nog heeft overgetelt aen den aenkomenden deken Joseph Van Mechlen de somme 3 gulden welke somme Joseph Van Mechlen sal moeten verantwoorden
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman connik dekens oudermans
Gedaen den 11 februarius 1823 Vlimmeren
A: Eelens hooftman, Frans De Houwer deken, Frans Broeckx koning, P:J: Joostens ouderman, J: Broeckx, P: Plas ouderman, Corn: Bastijns desen verklaeren net te connen schrijven (teken)

1823
Cornels Wouters heeft de gulde aengenomen het bier te leeveren tegen 5 gulden en 10 stuyvers de ton te weeten voor een gehel jaer te beginne Ambrous 1822 en te ende Ambrous 1823, somme -5-10-0-

1824
Adriaen Bogaers is wederom in de gulde aengenomen het jaer 1824
Geeraert Moelans is in de gulde gegaen het jaer 1824

1824
Rekeninge gedaen den 2 meert 1824 door Joseph Van Mechlen als afganden deken van de gulden van St. Sebastaens en Ambrous vande gulde van Vlimmeren van sijnen ontfank en uijdtgeef dese tegen malkander gerekent soo dat Joseph Van Mechlen nog heeft overgetelt aen den aenkomenden deken Fransus De Houwer de somme van -2-8-0- welke somme Fransus De Houwer sal moeten verantworde soo is dese rekeninge gedaen en gesloten in het bijwesen van hooftman coninck dekens en oudermans gedaen de 2 meert 1824
Adriaen Eelens hooftman, J: Broeckx, F: De Houwer, C: Bastijns, Jan Reket.

1824
Peeter De Roover heeft de gulde aengenomen het bier te leeveren tegen 6 gulden en 10 stuyvers de ton te weeten voor een gehel jaer te begienne Ambrous 1823 en te ende Ambrous 1824, -6-10-0-

1825
Rekeninge gedaen den 15 februarius 1825 door Fransus De Houwer als afgaenden deken van de gulden van St. Sebastaen en Ambrous van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfank en uijtgeef dese tegen malkander gerekent soo dat Fransus de Houwer nog heeft overgetelt aen den aenkomende deken Jan Ricket de somme -3-10-2- welke somme Jan Ricket sal moeten verantwoorden. Soo is dese rekeninge gedaen en gesloten in het bijweesen van hooftman connick dekens en oudermans gedaen den 15 februarius 1825
A: Eelens hooftman, Joannes Reket (Ricket), P:J: Joostens ouderman.

1825
Josephus Van Mechlen heeft de gulde aengenomen het bier te leeveren tegen ses gulden en vier stuyvers de ton het jaer 1825. (-6-4-0-).

1826
Den 25 januaris 1826 zijnder in de gulde gegaen dese naervolgende voor eerst Andries Kersemans, Geeraert Eelens, Joseph Faes, Peeter Peeters

1826
Dese laste 9 zijn in de gulde gegaen en hebben beloft den gulde getrouw te volgen en den hooftman te gehorsaem te zijn en de welvaert deser gulde socken (zoeken) en hun onderwerpen aen onse carte.
Peeter Peeters heeft connik geschoten den 30 april het jaer 1826

1826
Rekeninge gedaen den 7 februarius 1826 door Jan Ricket als afgaenden deken van de gulde van St. Sebastan en Ambrous van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfank ende uijtgef dese tegen malkanderen gerekent soo dat Jan Rick (Ricket) nog heeft overgetelt aen den aenkomenden deken Jan Patis (Baptist) De Roover de somme -4-2-0- welke somme Jan Baptist De Roover sal moeten verantwoorden
Dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman connick dekens en oudermans van de voorschreve gulde gedaen den 7 februarius 1826
Jan Baptis De Roover heeft betaelt van riperase aen de bouter sees nief -3-12-1- het jaer 1826. Adriaen Eelens hooftman (Herstelling aan de Bouter?)

1826
Josephus Van Mechlen heeft de gulde weederom aengenomen het bier te leveren voor sees guldens en sees stuyvers de ton het jaer 1826. -6-6-0-

1827
1827-1834
Jan Baptist Van Roy is in de gulde gegaen het jaer 1827
Peeter Kersemans jonman heeft zijn woort gegeven de gulde te volgen gelijk de guldebroeders, ingegaen 1828
Jacobus Taijmans is in de gulde gegaen het jaer 1828
Fransus Peeters is in de gulde gegaen het jaer 1828
Fransus Kersemans is in de gulde gegaen het jaer 1829
Fransus Leemans schol onderwijser heeft zijn woort gegeven de gulde te volgen het jaer 1829
Adriaen Adriaensen is in de gulde gegaen het jaer 1830
Levinis Geerts is in de gulde gegaen het jaer 1834
Dese voorstaende hebben hunne eede gedaen den 30 april het jaer 1834
Joseph Van Mechlen heeft connik geschoten den 30 april het jaer 1834

1827
Reckeninge gedaen den 27 februarius 1827 door Jan Baptist De Roover als afgaenden deken van de gulden van St. Sebastaen en Ambrous van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfank ende uijdtgeef dese tegen malkandere gerekent soo dat Jan Baptist De Roover noch heeft overgeteld aen den aenkomenden decken Peeter Brockx de somme -0-5-3- welke somme Peeter Brockx sal moeten verantwoorden
Dese reckenin is gedaen in hert bijwesen van hooftman connick dekens en oudermans van de voorschreve gulde gedaen den 27 februarius 1827. hooftman Peeter Peeters, Peeter Broeckx

1827
Cornels Wouters heeft de gulde aengenomen het bier te leeveren voor sees guldens en acht suijvers de ton het jaer 1827. -6-8-0-

1828
Rekenin gedaen den 19 februarius 1828 door Peeter Brockx als afgaenden deken van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van zijnen ontfank en uijdtgeef dese tegen malkandere gerekent soo dat Peeter Brockx noch heeft overgetelt aen den aenkomenden deken Fransus Brockx de somme van -0-10-3- welke somme Fransus Brockx sal moeten verantwoorden
Dese rekenin is gedaen in het bijweesen van hooftman connick dekens en oudermans
Gedaen den 19 februarius 1828 in Vlimmeren
A: Eelens hooftman, J:B: Broeckx, C: Wens, P: Peeters.

1828
Peeter De Roover heeft de gulde aengenomen het bier te leveren voor 6 gulden en 19 stuy: ton het jaer 1828. -6-19-0-

1829
Reckenin gedaen den 3 meert 1829 door Fransus Brockx afgaenden deken van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van zijnen ontfank en uijtgef dese tegen malkandere gerekent soo dat Fransus Brockx noch heeft overgetelt aen den aenkomende deken Jan Baptist Brockx de somme van -1-3-3- welke somme Jan Baptist Brockx sal moeten verantwoorde
Dese rekenin is gedaen in het bijweesen van hooftman connick dekens en oudermans van de voorschreve gulden gedaen den 3 meert 1829
A: Eelens hooftman, J:B: Broeckx, P: Peeters, C:F: Janssen, C: Wens.

1829
Joseph van Mechlen heeft de gulde aengenomen het bier te leeveren tegen 7 gulden en 10 stuyvers de tot het jaer 1829

1830
Rekenin gedaen den 23 februarius 1830 door Jan Baptist Brockx als afgaenden deken van St. Sebastan en Ambrous van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfank en uijdt geef tegen malkandere gerekent soo dat Jan Baptist Brockx noch heeft overgetelt aen den aenkomenden deken Jacobus Bols de somme van -0-14-0- (-0 gulden-14 stuyvers-0-oort) welke Jacobus Bols sal moeten verantwoorde
Dese rekenin is gedaen in het bijweesen van hooftman connick dekens en oudermans gedaen den 23 februarius 1830. Adriaen eelens hooftman, P:J: Janssen
Op dese rekenin heeft den connick afferis de jaer kosten niet voldaen
En met St. Peeter het jaer 1830 heeft de hookijdt van de gulde gedronken 25 lieters met het vervooren van den schietboom

1830
Cornels Wouters heeft de gulde aengenomen het bier te leeveren voor 8 gulden en -0-15- stuyvers de ton het jaer 1830 (-8-15-0-)

1831
Peeter Proost heeft de gulde aengenomen het bier te leeveren tegen 8 gulden en 10 stuyvers de ton het jaer 1831

1832
Peeter Proost heeft de gulde aengenomen het bier te leveren voor 8 gulden de ton het jaer 1832.

1834
Rekenin gedaen den 11 februarius het jaer 1834 door Geeraert Moelans afgaende deken van de gulde van St. Sebastaen en Ambrous van de gulde van Vlimmeren van sijnen ontfank en uijtgef dese tegen malkandere gerekent soo dat Geeraert Moelans nog heeft overgetelt aen den aenkomende deken Andries Kersemans de somme van -5-6-0- welke somme Andris Kersemans sal moeten verantwoorden
Dese rekenin is gedaen in het bijwesen van hooftman connick dekens oudermans gedaen dan 11 februarius 1834. Adriaen Eelens hooftman

1834
Den scholmeester Lemans heeft de gulde aengenomen het te leve het bier te leveren voor7 gulden 18 stuyvers de ton het jaer 1834

1835
Rekenin gedaen den -3 meert het jaer 1835 door Andris Kersemans afgande deken van de gulde van St Sebastaen en Ambrous van sijnen ontfank en uydtgef dese tegen malkandere gerekent soo dat Andris Kersemans nog heeft overgetel aen den aenkomenden deken Geraert Eelens de somme van – – – welke somme geraet Eelens sal moeten verantwoorden deze rekenin is gedaen in het bijwesen van hooftman connik dekens en oudermans
gedaen binne Vlimmeren den -3 meert 1835-
Adriaen Eelens hooftman
De rekenin van Geraert Eelens is niet overkomt effen aen en voldaen.

1835
Cornels Wouters heeft de gulde aengenomen het bier te leeveren tegen -7-17-2- het jaer 1835, (7 gulden-17 stuyvers- 2 oort)

1836
Joseph Vervoort is in de gulde gegaen het jaer 1836
Peeter Van Roy is in de gulde gegaen het jaer 1836
Jan Prinse is in de gulde gegaen het jaer 1836, (Jan De Prins)

1836
Rekenin g daen door Geeraert Eelens afganden deken van de Gilde van St Sebastaen en Ambrous van Vlimmeren gedaen den – 16- februarus het jaer -1836- van sijnen ontfanak ende uydtgef tegen malkandere gerekent soo dat Geeraert Eelens nog heeft overgetel aen den aenkomende deken Peeter Peeters de somme van – 2 gulden- welke somme Peeter Peeters sal moeten vermoeten verantwoorden dese rekenin isgedaen in het bijwesen van hooftman connik dekens en oudermannen van de gilde van Vlimmeren gedaen den 16 februarus -1836-
Adriaen Eelens hooftman
P: Peeters

1836
Joseph Van Megelen (Mechlen) heef de gulde aengenomen het te leveren voor 8 gulden de ton het jaer 1836

1837
Rekeninge gedaen den -8 february het jaer 1834- door Peeter Peeters van de gilde van Sint Sebastaen en Ambrous van sijnen ontfank en uydtgef tegen malkandene gereken soo dat Peeter Peeters nog heeft overgetelt aen den aenkomende deken Jan Baptist Van Roij de somme van – -0-10-0 welke somme Jan baptist van Roy sal moeten verantwoorden dese rekeninge is gedaen in het bijwesen van hooftman konnik dekens oudermans van de gulde van Vlimmeren gedae -8 february 1837-
Adriaen Eelens hooftman

1837
Joseph Van Mechlen heef de gulde aengenomen het bier te leeveren voor 9 gulden den ton het jaer 1837

1839
Joannes Baptista Van Roey is van de gelijke gildebroeders hooftman gekozen op 30 april 1839 door de volgende gildebroeders
J:B: Van Roey hoofdman, Jos Van Mechelen koning, Jacob: Broeckx alferis, Corn: Wens ouderman, Corn: Bastyns ouderman, Filip Bervoets ouderman, Corn: Wouters ouderman, Adriaen Bogaerts ouderman, J:B: De Roover gildebroeder, Frans De Houwer gildebroeder, Jan Riket gildebroeder, Frans Broeckx gildebroeder, Petr: Broeckx gildebroeder, J:B: Broeckx gildebroeder, Jacob: Bols gildebroeder, Adri: Kersemans gildebroeder, Gerard Eelens gildebroeder, Petrus Kersemans gildebroeder, Ferd: Kersemans gildebroeder, Jacob: Taeymans gildebroeder, Adriaen Adriaensens gildebroeder, Joan: De Prins gildebroeder, Adriaen Sysmans gildebroeder, Frans Leemans gildebroeder, Frans Bols knaep en tamboer
(de namen met twee kruisjes geteekend zijn overleden en die met een kruis zijn uitgegaen.)

1841
1841-1864
Carolus Van de Plas is in de gilde gegaen den 20 january 1841
Adrianus Tys is in de gilde gegaen den 20 april 1843
Antonius Oerlemans is in de gilde gegaen den 30 april 1843
Jan Baptist Herbeens is in de gilde gegaen den 30 april 1843
Josep Potters is in de gilde gegaen den 30 april 1843
Joan: Petr: Van Doren is in de gilde gegaen den 21 january 1844
Ludovicus Swagten is in de gilde gegaen den 21 january 1844
Frans Thys is in de gilde gegaen den 21 january 1844
Joannes Bogaerts is in de gilde gegaen den 22 january 1847
Joannes De Roover is in de gilde gegaen den 22 january 1847
Joannes Matheusen is in de gilde gegaen den 30 april 1847
August Raeymakers is in de gilde gegaen den 7 december 1848
Joannes Van Aelst is in de gilde gegaen den 20 february 1849
Petrus Wouters is in de gilde gegaen den 29 april 1849
Adriaen De Locht is in de gilde gegaen den 7 december 1849
Frans Vosters is in de gilde gegaen den 24 january 1854
Godefr: Lambrechts is in de gilde gegaen den 20 january 1856
Jacob: Mostmans is in de gilde gegaen den 23 january 1856
Joseph De Roover is in de gilde gegaen den 23 january 1857
Louis Van Roey is in de gilde gegaen den 23 january 1857
Petrus Brusselaer is in de gilde gegaen den 20 january 1858
Corn: Geerts is in de gilde gegaen den 7 december 1859
Joseph Verbist is in de gilde gegaen den 7 december 1859
Henri Hofsten is in de gilde gegaen den 7 december 1859
Loockx is in de gilde gegaen den 25 january 1861
Joseph Broeckx is in de gilde gegaen den 25 january 1861
Joseph Adriaensen is in de gilde gegaen den 25 january 1861
Joannes Verheyen is in de gilde gegaen den 19 january 1864

1865
J:B: De Roover is gekozen voor de gulde met de meeste vooisen van de gildebroeders in 1864 den 14 december en als hooftman ingehuldigd den -12 january 1865-van deze gildebroeders hier volgende, Phil: Bervoets, A: Bogaerts, J:B: Brockx, J: Bols, G: Eelens, A: Adriaensen
A: Orlemans op den 30 april 1843, Josephus Peeters op den 30 april 1843, Joannes Bogaerts op 22 january 1847, Joannes Baptista De Roover op 22 january 1847 als hooftman, Joannes Matiesen op 30 april 1848, August Raeymakers op 7 december 1849, Petrus Wouters op 22 april 1849, Fransus Vosters op 22 january 1854, Godfriedus Lambrechx op 24 january 1852, Petrus Mosmans op 20 january 1856, Joseph De Roover op 23 january 1857, Louis Van Rooy op 23 january 1857, Petrus Brusselaer op 20 january 1858, Cornelius Geerts op 7 december 1859, Joseph Verbist op 7 december 1859, Henri Hofkens op 7 december 1859, Jan Baptist Loockx op 25 january 1861, Josep Broeckx op 25 january 1861, Josep Adriaensen op 25, january 1861, Joannes Verheyen op 19 january 1864, Ferdinand Janssens op 5 december 1864, Petrus Bervoets op 12 january 1865, Gulemus Bogaerts op 22 january 1866, Adriaen De Prins op 22 january 1866, Carolus Broeckx op 22 january 1866, Josep Broeckx op 22 january 1866, Henrie De Bie op 22 january 1866, Ch: Van Egelpoel op 22 january 1866

1868
Cornelius Verheyen als guldenbroeder aengenomen den 20 january 1868
Carolius Van Rooy als guldenbroeder aengenomen den 23 january 1869
J: Van Ginkel als guldenbroeder aengenomen den 29 junius 1869
Quirinus De Roover als guldenbroeder aengenomen den 7 december 1872
Carolus Peeter Faes als guldenbroeder aengenomen den 22 january 1873
Ferdinandus Moelans als guldenbroeder aengenomen den 7 december 1874
Gerardus De Prins als guldenbroeder aengenomen den 18 january 1875
Adriaen Wouters als guldenbroeder aengenomen den 30 april 1875
Carolus van Rooy als guldenbroeder aengenomen den 11 mey 1875
Carolus De Roover als guldenbroeder aengenomen den 18 january 1876
Franciscus Fransen als guldenbroeder aengenomen den 22 january 1877
Adriaenus Faes als guldenbroeder aengenomen den 22 january 1877
Fransus Gys als guldenbroeder aengenomen den 7 december 1877
Josephus Orlemans als guldenbroeder aengenomen den10 december 1879
J: Bap: Magilsen als guldenbroeder aengenomen den 22 january 1880
Jacobus Rombouts als guldenbroeder aengenomen den 22 january 1880
J:B: Kersemans als guldenbroeder aengenomen den 10 february 1880
L: Verhyen als guldenbroeder aengenomen den 23 january 1882

1884
Josephus Broeckx ouderman, Jan Baptist Michielsen deken, Jacobus Rombouts deken, Petrus Bervoets, Josephus Broeckx maelder, Quirinus De Roover, Gerardus De Prins, Josephus Orlemans, Franciscus Orlemans, Franciscus Gijzels, Lodovicus Verheijen, Paulus Van den Born als gildebroeder aangenomen de 10 december 1884
Josep Van den Born wordt als knaap aangenomen 1884.

1884
In het jaer 1884 den 2 december is overleden Jacobus Bols welke 60 jaer guldenbroeder is geweest
In het jaar 1884 den 6 december is overleden Joannes Baptista De Roover hoofdman sedert twintig jaren.
In het jaer 1884 den 10 december is Joannes Verheijen door geheel de gilde tot hoofdman gekozen en plechtig ingehaald den 19 january 1885 door de volgende gildebroeders.
Lijst, Joannes Verheijen hoofdman 1884, Sebastiaen Faes koning, Franciscus Fransen alferis, Antonius Orlemans ouderman, Franciscus Vosters ouderman, Joannes Bogaerts ouderman,

1884
1884-1894
Franciscus Van den Born wordt als knaap aangenomen 1886.
L: Verheijen is hoofdman gekozen 22 january 1892.
Ad: Goris guldenbroeder aangenomen 20 january 1893.
Plas knaap aangenomen 1894.
J: Snels guldenbroeder aangenomen 30 january 1894.
C: Sysmans guldenbroeder aangenomen 20 january 1894

1897
Gulde Sint Sebastaen lijst:
L: Verheijen hoofdman, Sebastian Faes konig, F: Fransen alferis, F: Vosters, J:B: Magissen, Quirijn De Roover, Jachop Rombout, Paulus Van den Poel, J:B: Vosters, Adria: Goris, C: Sijsmans, Carel De Houwer 1897, Jos De Houwer 1897.

1938
Gilde St. Sebastian.
De gilde bestaat in het jaar 1938 de volgende leden.
J: Cornelissen hoofdman
Jihter Bolansee koning
Gust Willems alferis
Louis Dresselaers
Lucas Dresselaers
Louis Van Roey
Jos Geentjes
J: Vosters.
1985
Jos Geentjes is de laatste gildebroeder van de jaarlijst ‘1938′ in leven die de fakkel mocht door geven aan de hernieuwde start van de St. Sebastiaansgilde:
hoofdman Jan Oostvogels
oudermannen: Louis Roefs, Louis Van Roey, Marcel Mariën

1986
Louis Van Roey koning, knaap Frans Swinnen

1989
Josephus Snels koning, knaap Frans Swinnen

1992
Josephus Snels koning, knaap Jos Copmans

1995
Josephus Snels koning, knaap Jos Copmans

1996
Ouderman Marcel Mariën geeft ontslag als gildelid, nemen ontslag uit de Gilde: Leenarts Jos 1995, Swinnen Frans 1995, Van den Langenbergh Louis 1995, Verlinden Gust 1995, Adriaensen Gust 1998.

1998
Raf Snels koning, knaap Jos Copmans

1998
Josephus Snels wordt door de hoofdman Jan Oostvogels omhangen met de sluier van keizer voor het leven doordat hij driemaal op rij koning wist te schieten.

2001
Peter Daman koning, knaap Jos Copmans

2004
Karel Hofkens koning, knaap Peter Daman

2007
Peter Daman koning, knaap Jan Baptist Van Nyen

2010
Rudy Van Roey koning, knaap Gustaaf Vermandel

2013
Gustaaf Vermandel koning, knaap ?

2016
Gustaaf Vermandel koning, knaap Daman Peter

Geef een reactie