■ KRO ■ Hoewel de bovennatuurlijke aard van de vermeende Mariaverschijningen aan de Amsterdamse vrouw Ida Peerdeman door het Vaticaan wordt afgewezen, blijft de devotie tot de Vrouwe van alle Volken wel toegestaan. Dat heeft bisschop Jan Hendriks van Haarlem-Amsterdam vandaag laten weten in een verklaring, die na consultatie van de Congregatie voor de Geloofsleer tot stand is gekomen.

“De Ver­kla­ring die nu voorligt is het re­sul­taat van de bespre­kingen die ik heb gevoerd met de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer naar aan­lei­ding van berichten en vragen die de laatste tijd in de pers waren ver­sche­nen”, aldus monseigneur Hendriks in een communiqué.

Het kerkelijk leergezag heeft bevestigd dat de devotie tot Maria als Vrouwe en Moeder van alle Volkeren goed en waarde­vol is zolang zij maar ge­schei­den blijft van de ‘ver­schij­ningen’ aan Peerdeman (1905-1996).

“Verme­den moet wor­den wat als een (impliciete) erken­ning van de boodschappen en ver­schij­ningen kan wor­den verstaan, omdat de Con­gre­ga­tie daar een nega­tief oor­deel over heeft uit­ge­spro­ken dat door paus Paulus VI was beves­tigd. Die stand van zaken zal voor velen een nieuw gegeven zijn. Alleen een ver­kla­ring uit 1974 was bekend in 2002 toen bis­schop Punt zich uitsprak over de authentici­teit van de ver­schij­ningen. In de tachti­ger jaren van de twin­tigste eeuw was mijn voor­gan­ger van mening dat het moge­lijk was deze devotie toe te staan; bis­schop Bomers is daar uit­ein­delijk in 1996 toe over gegaan”, aldus Hendriks.

De bisschop zegt begrip te hebben voor de vereerders van ‘de Vrouwe’ die wel geloof hechten aan de authenticiteit van Peerdemans beweringen. “Veel gelo­vi­gen zullen echter vooral pijn ervaren omdat de Con­gre­ga­tie voor de Ge­loofs­leer en paus Paulus VI een nega­tief oor­deel over de ver­schij­ningen hebben uit­ge­spro­ken. Tot hen zou ik willen zeggen dat ik hun teleur­stel­ling kan begrijpen. De ver­schij­ningen en de bood­schappen hebben velen geïnspireerd. Ik hoop dat het voor hen een troost zal zijn dat de vere­ring van Maria onder de titel ‘Vrouwe van alle Volkeren’ zal blijven, onder meer in de kapel te Amster­dam en bij gebeds­da­gen, waar ik in het verle­den zelf ook ver­schil­lende malen bij aanwe­zig ben geweest.”

De bisschop roept op om het oordeel van het kerkelijk leergezag in gehoorzaamheid te aanvaarden.

Ida Peerdeman claimde dat ze van 1945 tot 1959 hemelse boodschappen doorkreeg. Deze werden door haar zus opgeschreven. Katholieken die haar geloofden, bouwden aan de Diepenbrockstraat in Amsterdam-Zuid een kapel, die zij wijdden aan Maria Vrouwe van alle Volkeren. Peerdeman stuitte aanvankelijk op veel weerstand van de geestelijkheid en de katholieke pers. Het bisdom Haarlem liet daarop een onderzoek instellen; daaruit bleek dat Peerdeman onterecht als hysterica kon worden aangemerkt.

Bisschop Jos Punt behoorde tot de katholieken die geloof hechtten aan Peerdemans claims. Hij verklaarde in 2002 dat de vermeende verschijningen en boodschappen ‘authentiek’ waren. Daarmee ging hij in tegen het negatieve oordeel van het Vaticaan.