Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, hoor ons. Christus, verhoor ons.
God, hemelse Vader, ontferm U over ons.
God Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over ons.

Hart van Maria, zonder vlek ontvangen, bid voor ons: ontsteek in ons de liefde tot het H. Hart van Jezus.
Hart van Maria, vol van gratie,
Hart van Maria, onder alle harten gebenedijd,
Hart van Maria, allerootmoedigste Hart,
Hart van Maria, allerzuiverste Hart,
Hart van Maria, heilige rustplaats van de heilige Drievuldigheid,
Hart van Maria, zeer gelijkend aan het Allerheiligste Hart van Jezus,
Hart van Maria, tabernakel van God, mens geworden op de dag uwer boodschap,
Hart van Maria, vervuld met nieuwe genaden bij uw bezoek,
Hart van Maria, woonplaats van Jezus ten tijde van negen maanden,
Hart van Maria, vervuld van blijdschapbij de geboorte van Jezus,
Hart van Maria, vol van bewondering bij de aanbidding der Wijzen,
Hart van Maria, doorstoken met een zwaard van droefheid, bij de voorzegging van de heilige Simeon in de tempel,
Hart van Maria, bezwaard door kommer en kwellingen tijdens de vlucht naar Egypte,
Hart van Maria, bedrukt om het verlies van Jezus, en wederom verblijd over zijn terugvinding in de tempel,
Hart van Maria, van droefheid bevangen samen met Jezus in de hof van Olijven,
Hart van Maria, inwendig verscheurd door zijn geseling,
Hart van Maria, met doornen doorstoken bij zijn doornenkroning,
Hart van Maria, vol angst en benauwdheid bij de ontmoeting met Jezus, die zijn kruis droeg,
Hart van Maria, dat deel hadt in al de pijnen en smarten van uw lieve Jezus,
Hart van Maria, door de dood van Jezus in droefheid ondergedompeld,
Hart van Maria, met Jezus gestorven en in het graf gelegd,
Hart van Maria, tot blijdschap verrezen bij de verrijzenis van Jezus,
Hart van Maria, door liefde vervoerd bij de hemelvaart van Jezus,
Hart van Maria, door nieuwe genaden geheiligd bij de komst van de heilige Geest,
Hart van Maria, boven alle gelukzaligen verheven op de dag van uw tenhemelopneming,
Hart van Maria, gesteld aan de rechterhand van Jezus in de Hemel,
Hart van Maria, toevlucht van de zondaren,
Hart van Maria, steun van de rechtvaardigen,
Hart van Maria, blijdschap van de maagden,
Hart van Maria, troost van de bedrukte en zieke mensen,
Hart van Maria, hoop van de stervenden,
Hart van Maria, blijdschap van de engelen en van alle heiligen,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, spaar ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, verhoor ons, Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons.

O H. Maagd, gedoog dat ik u loof.
Verleen mij sterkte om uw vijanden te weerstaan.

Laat ons bidden:
Heilige Maria, Moeder van onze Heer Jezus Christus, Koningin van geheel de wereld, die niemand verlaat of niemand verstoot, aanzie mij vol mededogen.
O verheven Vrouw, verkrijg bij uw Zoon vergiffenis voor al mijn zonden, opdat ik nu in de geest met alle mogelijke liefde de lof en de verdiensten van uw onbevlekt hart overweeg, en in het hiernamaals de kroon van de eeuwige zaligheid moge verkrijgen.
Door onze Heer Jezus Christus, die leeft en heerst, in de eenheid.

Amen.