Litanie tot de H. Jozef

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Christus, aanhoor ons..
Christus, verhoor ons.

God, Hemelse Vader, ontferm U over ons.
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons.
God, Heilige Geest, ontferm U over ons.
Heilige Drievuldigheid, een God, ontferm U over ons.

Heilige Maria, bid voor ons,
Heilige Jozef, (telkens:) bid voor ons
Roemrijke afstammeling van David,
Licht van de aartsvaders,
Bruidegom van de Moeder van God,
Kuise bewaarder der Heilige Maagd,
Voedstervader van Gods Zoon,
Zorgvolle verdediger van Jezus,
Hoofd van het Heilig huisgezin,
Zeer rechtvaardige Jozef,
Zeer zuivere Jozef,
Zeer voorzichtige Jozef,
Zeer moedige Jozef,
Zeer gehoorzame Jozef,
Zeer getrouwe Jozef,
Spiegel van geduldigheid,
Minnaar van de armoede,
Toonbeeld van de werklieden,
Sieraad van het huiselijk leven,
Bewaarder der maagden,
Steun der huisgezinnen,
Troost der ellendigen,
Hoop van de zieken,
Patroon van de stervenden,
Schrik van de duivelen,
Beschermer van de Heilige Kerk,

Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, Spaar ons Heer,
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, Verhoor ons Heer.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld, Ontferm U over ons.

God heeft Hem aangesteld tot Meester over zijn huis;
En tot Vorst over al zijn goederen.

Laat ons bidden:

O God, die in Uw onuitsprekelijke Voorzienigheid U gewaardigd hebt de Heilige Jozef tot bruidegom van Uw Heilige Moeder te verkiezen, geef dat wij Hem, die wij als beschermer op aarde vereren, tot voorspreker mogen verdienen in de hemel. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.