Jozef (bijgenaamd de Timmerman) geldt in het christelijk geloof als de pleegvader, of voedstervader, van de hoofdfiguur van het christendom, Jezus Christus. Volgens evangelieverhalen was hij ten tijde van Jezus’ geboorte met Maria verloofd, maar had nog geen gemeenschap met haar gehad. Jozef wordt in Matteüs genoemd als zoon van een verder onbekende Jakob.

In het boek Lucas 1:26-38 wordt verteld dat de aartsengel Gabriël aan Maria berichtte dat zij een zoon ter wereld ging brengen zonder gemeenschap met een man gehad te hebben.

In de Bijbel wordt verteld dat Jozef een afstammeling was van koning David. Hij was timmerman van beroep. De laatste keer dat hij wordt genoemd in de Bijbel is als Jezus 12 jaar oud is. Tijdens Jezus’ openbare optreden wordt hij niet genoemd en men veronderstelt dat hij toen al overleden was. Maria leefde nog toen Jezus werd gekruisigd. Dit was zo rond 30 jaar na de geboorte van Jezus.

In Matteüs 1 staat een stamlijn van Abraham en koning David naar Jozef, de pleegvader van Jezus. In Lucas 3:23-28 staat een geheel andere stamlijn van Jozef. Volgens sommigen kan het verschil verklaard worden door een leviraatshuwelijk.

Het feest van Sint-Jozef wordt gevierd op 19 maart (Jozef als bruidegom van de Heilige Maagd Maria). Als 19 maart in de Goede Week of op Palmzondag valt, wordt het hoogfeest van Sint-Jozef verplaatst naar de zaterdag voor Palmzondag. Als 19 maart op een zondag in de veertigdagentijd valt, wordt de viering verplaatst naar maandag 20 maart.

Sinds 1955 wordt daarnaast op 1 mei een facultatieve gedachtenis van Sint-Jozef gevierd (Jozef als arbeider).

De heilige Jozef (Sint-Jozef) is de patroonheilige van de timmerlieden en arbeiders in het algemeen. Verder is hij patroonheilige van België en Canada en wordt hij aangeroepen als patroon van maagden, religieuze communiteiten, echtgenoten, het huisgezin en van stervenden.

Paus Pius IX heeft Jozef in 1870 –met het decreet Quemadmodum Deus– uitgeroepen tot beschermer van de Kerk. Paus Johannes XXIII heeft hem beschermheer van het Tweede Vaticaans Concilie gemaakt.

Wikipedia