■ RKDocumenten ■ De Heilige Stoel spreekt zijn afkeuring en afschuw uit over het VN-rapport van de bijzondere verslaggever van de VN voor de godsdienstvrijheid. Aartsbisschop Ivan Jurkovic, de permanente waarnemer van de Heilige Stoel bij de VN, bestempelt het rapport – en met name sectie A/HRC/43/48, gewijd aan het thema Geloofs of godsdienstvrijheid en gendergelijkheid – in gesprek met Radio Vaticaan als een aanval op de godsdienstvrijheid, de vrije meningsuiting en de gewetensvrijheid. Het rapport, dat bovendien (bewust?) pas vlak voor de voorstelling werd bezorgd, is onaanvaardbaar en beledigend. Bovendien is het geen weerspiegeling van de sociale realiteit en doet het afbreuk aan het cultureel erfgoed van veel volkeren. Mgr. Jurkovic: Dit illustreert de groeiende invloed van sommige machten en belangengroepen die in internationale organisaties de eigen visie en ideeën trachten op te leggen. Zo voltrekt zich in stilte een ideologische kolonisatie, zonder enig respect voor de identiteit, waardigheid en gevoeligheden van mensen.

Het is choquerend dat een VN-rapport aanbeveelt om de godsdienstvrijheid en het recht op gewetensbezwaren op te geven voor nieuwe mensenrechten waarrond niet eens internationale consensus bestaat. Mgr. Ivan Jurkovic

Ahmed Shaheed, sinds 2016 VN-verslaggever voor de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging, stelde op 2 maart een rapport voor aan de 43ste zitting van de VN-Mensenrechtenraad. De VN-rapporteur roept daarin staten op om genderdiscriminerende wetten op basis van religieuze overtuigingen in te trekken en roept op tot strijd tegen gendergerelateerd geweld in naam van een religie. Geweld of discriminatie van vrouwen, meisjes of LGBT Plus-mensen kan nooit in naam van een godsdienst gerechtvaardigd worden, zei Shaheed. De VN-verslaggever sprak zijn diepe bezorgdheid uit over het groeiende aantal politieke en religieuze campagnes, die zich op de godsdienstvrijheid beroepen om mensenrechten terug te dringen die van fundamenteel belang zijn voor gendergelijkheid.

Het rapport werd pas in allerlaatste instantie overhandigd aan de VN-lidstaten en waarnemers, waardoor die niet eens de kans kregen om het rapport grondig door te nemen en daarover bedenkingen te formuleren .

Volgens mgr. Jurkovic grijpt de VN-rapporteur discriminatie echter aan om de godsdienstvrijheid en opvattingen van religieuze organisaties aan te vallen. Bovendien wordt getracht om aan organisaties en landen een genderideologie op te leggen, terwijl het duidelijk is dat er rond deze nieuwe mensenrechten geen algemene consensus bestaat. VN-verslaggever Shaheed gaat volgens de Vaticaanse diplomaat met zijn aanbevelingen helemaal de mist in als hij godsdiensten ook nog eens de raad geeft om hun fundamentele leerstellige inzichten aan te passen aan tijdelijke, toevallige internationale wetten, onder meer met betrekking tot de toegang tot abortus, geslachtsverandering en anticonceptie.

Mgr. Jurkovic betreurt dat rapporteur Shaheed volstrekt geen aandacht heeft voor de inzet van religies om oorlogen en bloedvergieten te stoppen. Hij noemt het cynisch dat de VN met dit rapport naar buiten komt kort na de historische verklaring Menselijke Broederlijkheid voor Wereldvrede en Samenleven, waarin godsdiensten worden opgeroepen om zich in te zetten voor de verspreiding van een cultuur van verdraagzaamheid, harmonisch samenleven en vrede.

Het is ongelukkig, maar tegenwoordig weinig verrassend, dat een VN-rapport voor de verdediging van de godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid beiden juist aanvalt. Mgr. Jurkovic.