■ KRO ■ Het bisdom Haarlem-Amsterdam heeft vandaag de gelovigen geïnformeerd over de uitkomst van het beroep in Rome van Pierre Valkering tegen zijn ontslag als pastoor van de Amsterdamse Vredeskerk. Het oordeel luidt dat hoewel er door bisschop Jos Punt procedurefouten zijn gemaakt, zijn optreden inhoudelijk juist was.

Gisteravond beweerde Valkering, die vaak de media opzoekt, op NPO Radio 1 dat zijn aanvechting van het ontslag succesvol is geweest. Naar nu blijkt heeft Rome ook bepaald dat hij zich van publiciteit dient te onthouden.

“De Con­gre­ga­tie voor de Clerus heeft geantwoord dat de decreten, waarin een tijdelijke suspensie werd opgelegd en ontslag werd gegeven als pastoor van de O.L. Vrouw Koningin van de Vrede, bij toetsing door de hoogste kerkelijke rechts­in­stan­tie, de Signatura Apostolica te Rome, vanwege (vorm)procedurefouten waar­schijn­lijk geen stand zal houden. De bis­schop­pen zijn akkoord om de decreten in te trekken”, aldus het bisdom.

“Naar inhoud heeft Rome de maatregelen van de bisschop echter juist bevestigd, en zelfs te mild bevonden. De opgelegde bezinningsperiode van zes maanden wordt daarom nu verlengd tot een vol jaar. Wel kan de bisschop bij een tussentijdse evaluatie gedurende de bezinningsperiode de duur iets inkorten, en tot een (pastorale) doorstart als dienstdoend priester binnen het bisdom besluiten.”

Het bisdom meldt verder dat het de Con­gre­ga­tie voor de Clerus moeilijk lijkt dat Valkering de pastorale verant­woor­de­lijk­heid voor de Vredes­parochie herneemt. “Zij geeft de bisschop in over­we­ging de pastoor eerst nogmaals te vragen zichzelf als pastoor van deze parochie terug te trekken, om niet opnieuw een verwijderingsprocedure te moeten aangaan. De pastoor neemt dit in over­we­ging.”

“De suspensie wordt op advies van de Con­gre­ga­tie door de bisschop opgeheven en vervangen door een nieuw decreet. De pastoor kan van nu af privé de eucha­ris­tie vieren, of tijdens de bezinningsperiode in concelebratie binnen de religieuze gemeen­schap waar hij dan verblijft. Ook kan hij in noodgevallen het sacrament van de biecht bedienen. Wel geeft de Con­gre­ga­tie aan dat hij zich verder van publi­ci­teit dient te onthouden, en ook niet mag preken. De Con­gre­ga­tie adviseert de bisschop om deze maatregelen in een nieuw afzonderlijk decreet vast te leggen. Dit nieuwe decreet zal binnenkort worden uitgevaardigd”, aldus het bisdom in het communiqué van 13 december.