■ RKDocumenten ■ Aan het einde van een strafproces vaardigde het Congresso van de Congregatie voor de Geloofsleer op 11 februari 2019 een decreet uit waarbij Theodore Edgar McCarrick, emeritus aartsbisschop van Washington, DC, schuldig bevonden werd aan de volgende delicten in zijn hoedanigheid van geestelijke:

  • verleiden in het Sacrament van de Biecht, en
  • zondigen tegen het zesde gebod met minderjarigen en met volwassenen, met de verzwarende factor van machtsmisbruik.

Het Congresso legde hem de straf op van ontslag uit de clericale staat.

Op 13 februari 2019 heeft de Gewone Zitting (Feria IV) van de Congregatie voor de Geloofsleer beraadslaagd over het beroep dat hij tegen deze beslissing had ingediend. Na de argumenten ter verdediging te hebben onderzocht, bevestigde de Gewone Zitting het decreet van het Congresso.

Dit besluit werd op 15 februari 2019 gemeld aan Theodore McCarrick.

De Heilige Vader heeft het definitieve karakter van dit besluit erkend in overeenstemming met de wet, waardoor het een res iudicata is geworden (d.w.z. het besluit in kracht van gewijsde is gegaan en er geen verdere cassatie mogelijk is).