Het bisdom Roermond moet zijn verklaring intrekken over het vermeende seksueel misbruik door zijn oud-bisschop, mgr. Jo Gijsen (1932-2013). Dat wil de Stichting Sint Jan voor eerlijk proces.

Aanleiding is een recente uitspraak van de Rechtbank Gelderland over de manier waarop de Klachtencommissie van de Stichting Beheer & Toezicht inzake Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk is omgegaan met misbruikklachten tegen Gijsen. De zaak was door de Stichting Sint Jan voor eerlijk proces aangespannen.

De rechtbank noemde de werkwijze van de Klachtencommissie in een aantal gevallen “niet zorgvuldig”, hield zich niet aan de eigen procedureregels en schond ten opzichte van de aangeklaagde “enkele fundamentele rechtsbeginselen”. “Daarbij heeft de Klachtencommissie de rechtszekerheid en het beginsel van hoor en wederhoor geschonden. (…) Verder maakte de Klachtencommissie gebruik van een ondeugdelijke bewijsconstructie”, aldus de rechtbank in haar oordeel.

De Stichting Sint Jan voor eerlijk proces zegt blij te zijn “dat ons doel om het onrechtmatig handelen van de Klachtencommissie aan het licht te brengen hiermee geslaagd is”. “Hoe zuiver de motieven van de Klachtencommissie ook waren en hoe essentieel het ook was om slachtoffers ruimhartig genoegdoening te geven, dit ontneemt niet de verplichting om grote zorgvuldigheid te betrachten bij het aanwijzen van daders. Dat de rechtbank dit heeft bevestigd was ons primaire doel”, aldus een verklaring.

In de verklaring wordt het bisdom Roermond opgeroepen zijn verklaring over de twee klachten tegen wijlen mgr. Gijsen in te trekken omdat is gebleken dat “de adviezen waarop de verklaring van het bisdom gebaseerd is op onzorgvuldige wijze tot stand gekomen zijn”.

Daarnaast vraagt de stichting de bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen een mogelijkheid te creëren voor aangeklaagden of hun familieleden “die zich oneerlijk behandeld voelen vanwege de wijze waarop klachten tegen hen zijn behandeld”. 

De stichting doet verder een oproep zaken bij haar te melden die de Klachtencommissie mogelijk niet correct heeft behandeld. Zij wil bezien of zij personen kan helpen die daardoor geschaad zijn.

De toenmalige bisschop van Roermond, Frans Wiertz, nam destijds de adviezen van de Klachtencommissie inzake oud-bisschop Jo Gijsen over en verklaarde de klachten gegrond.

Desgevraagd laat de woordvoerder van het bisdom weten geen aanleiding te zien om de verklaring over Gijsen in te trekken. “Het is niet aan ons iets met de uitspraak van de rechtbank te doen. Wij waren geen partij in die zaak.”

De gegrondverklaring “is als zodanig door de rechtbank niet onderuit gehaald. In die zin is er voor ons niet direct aanleiding iets te gaan doen”. “De rechtbank heeft heel expliciet gezegd dat ze niet aan dat oordeel komt. Ze heeft wel vraagtekens geplaats bij de procedure, maar niet bij het eindoordeel.”

Katholiek Nieuwsblad