Bisschop Hans van den Hende, voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, “hoopt en verwacht” dat de bestaande oecumenische afspraken over de toegang van protestanten tot de Heilige Communie de richtlijn blijven. Hij reageert daarmee op de harde kritiek van kardinaal Willem Eijk op paus Franciscus. De aartsbisschop van Utrecht vindt dat de paus de Duitse Bisschoppenconferentie had moeten oproepen zich aan de bestaande richtlijnen te houden.

“De voorzitter van de conferentie heeft kennis genomen van het artikel van kardinaal Eijk. De aanleiding waren voorgestelde richtlijnen van de Duitse Bisschoppenconferentie over intercommunie en de reactie daarop van het Vaticaan”, aldus de woordvoerder van Van den Hende tegenover de KRO. “Het artikel zet uiteen wat in de wereldkerk de afspraken zijn met betrekking tot het deelnemen van andere christenen c.q. van niet-rooms katholieken aan de heilige communie tijdens de eucharistie, in het licht van het Tweede Vaticaans Concilie en zoals verwoord in het kerkelijk wetboek en de catechismus.”

De betreffende richtlijnen zijn te vinden in het Oecumenisch Directorium uit 1993, waarin de deelname van de Rooms-Katholieke Kerk aan het oecumene streven naar christelijke eenheid wordt beschreven.

“Vorige week sprak een vertegenwoordiging van de Duitse bisschoppen met een vertegenwoordiging van de Congregatie voor de Geloofsleer en de Pauselijke Raad voor de Eenheid van de Christenen. Het gesprek zal nu op verzoek van de paus worden voortgezet binnen de Duitse Bisschoppenconferentie. De voorzitter van de Nederlandse Bisschoppenconferentie volgt uiteraard het verloop van het gesprek van de Duitse bisschoppen. Hij hoopt en verwacht dat de afspraken zoals bepaald in voornoemde documenten de richtlijn blijven”, aldus de woordvoerder.

Een van die richtlijnen aangaande de Heilige Communie voor niet-rooms-katholieken staat in artikel 27 van het Oecumenisch Directorium: “als de leden van eenzelfde gezin tot verschillende kerken en kerkelijke gemeenschappen behoren, als christenen niet samen met hun echtgenoot, echtgenote, kinderen of vrienden de communie kunnen ontvangen, doet zich de pijn van de verdeeldheid in alle hevigheid gevoelen, en zou dit een sterkere aansporing moeten zijn tot gebed en oecumenische arbeid”. Er staat niet dat die pijn kan worden opgeheven om de protestante gezinsleden dan maar tot de Heilige Communie toe te laten. In het Wetboek van Canoniek Recht staat in canon 844 paragraaf 4 dat protestanten die het katholieke geloof in de sacramenten hebben en de juiste gesteltenis bezitten alleen te communie mogen als zij in stervensgevaar verkeren of als er sprake is van een andere ernstige nood.

In februari tijdens een plenaire vergadering van de Duitse Bisschoppenconferentie in Ingolstadt besloot driekwart van de leden tot een verruiming van de richtlijnen. Protestanten die met katholieken zijn getrouwd en het katholieke geloof in de eucharistie hebben, zouden in indiviudele gevallen en onder bepaalde voorwaarden tot de Heilige Communie toegang moeten hebben, luidde het voorstel. Tegen dit voorstel waren zeven bisschoppen, onder wie kardinaal Rainer Maria Woelki van Keulen. De tegenstanders vinden de verruiming van de oecumenische richtlijn met betrekking tot de eucharistie een zaak voor de Apostolische Stoel in Rome. Paus Franciscus besloot echter geen uitspraak in dezen te doen en verwees de Duitse bisschoppen terug naar de vergadertafel. Als zij over de kwestie tot een unaniem besluit komen, zal Rome dit besluit aanvaarden, zo luidde het. Kardinaal Eijk vindt dat daarmee de katholieke eenheid op het spel dreigt te komen. Hij nam dit zo hoog op dat hij daarin een aanwijzing ziet voor de pre-apocalyptische geloofsafval.

KRO